Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

kontakt: Łukasz Nowak

tel. 022 43 12 301

e-mail: l.nowak@igichp.edu.pl

W dniu 23 grudnia 2004r. w Warszawie została podpisana umowa Nr Z/2.14/I/1.3.2/62/04/U/17/04 pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc (IGICHP) na dofinansowanie działania współfinansowanego z EFRR w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Projektu, którego celem była „Modernizacja sal operacyjnych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc poprzez zakup nowoczesnego sprzętu” w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Podziałanie 1.3.2 – Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

W wyniku podpisanej umowy IGICHP zakupił w 4 etapach nowoczesny wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny.

Etap I:

 • 3 stoły operacyjne z wymiennymi blatami
 • aparaty do oznaczenia życiowych parametrów krytycznych
 • myjkę ultradźwiękową
 • myjkę dezynfektor
 • wyposażenie myjni chirurgicznej
 • automatyczny miernik czasu krzepliwości ACT

Etap II:

 • 3 aparaty do znieczulenia
 • wyposażenie magazynu materiałów sterylnych

Etap III:

 • 3 videomediastinoskopy
 • zestaw do videotorakoskopi z kompletem optyk
 • meble sal operacyjnych

Etap IV:

 • 3 diatermie z argonem
 • 3 zestaw narzędzi chirurgicznych do torakotomii
 • 2 zestaw narzędzi do torakoskopii

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 2 515 318,81 PLN, z czego oczekiwana refundacja w ramach ZPORR wynosi 1 886 489,11 PLN, natomiast wkład własny IGiCHP wyniósł 628 829,70 PLN.

Podstawowym celem Projektu jest poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc. Poprzez zakup nowoczesnych urządzeń bloku operacyjnego nastąpi widoczna poprawa stacjonarnego lecznictwa wysokospecjalistycznego prowadzonego przez IGICHP na rzecz chorych zarówno z województwa mazowieckiego, jak i z terenu całej Polski.

Zakup nowoczesnego wysoce precyzyjnego sprzętu medycznego istotnie zwiększa możliwości diagnostyczne i lecznicze w Kliniki Chirurgii IGICHP. Zakupiony sprzęt medyczny umożliwia szybkie i sprawne przeprowadzanie precyzyjnych zabiegów diagnostycznych i leczniczych (chirurgicznych), przy zachowaniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pacjenta oraz jak najmniejszą inwazyjności procedur. Dzięki temu poprawiła się jakość i wydajność świadczonych przez jednostkę usług medycznych.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc jest największym ośrodkiem torakochirurgicznym w Polsce, w którym leczonych jest najwięcej chorych z chirurgicznymi, nowotworowymi schorzeniami klatki piersiowej. Pełni rolę zarówno regionalnego, jak i ogólnopolskiego wysokospecjalistycznego ośrodka referencyjnego. Realizowane przez IGICHP badania pokrywają się z priorytetami Narodowego Planu Zdrowotnego, a także zgodne są z celami Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. W Klinice Chirurgii Instytutu operowanych jest ok. 70% wszystkich chorych z nowotworowymi schorzeniami klatki piersiowej, którzy poddawani są leczeniu operacyjnemu w woj. Mazowieckim.

Projekt ten stanowi istotny element procesu modernizacji jednostki, mający na celu poprawę jakości warunków lecznictwa stacjonarnego w tutejszej jednostce. Zastąpienie zużytej i przestarzałej aparatury medycznej nowym wysokospecjalistycznym sprzętem medycznym oraz modernizacja wyposażenia zaplecza sal operacyjnych pozwoli na podniesienie zdolności diagnostycznych i leczniczych oraz jakości zabiegów operacyjnych wykonywanych w Klinice Chirurgii.

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.