Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Dotacja celowa

Znaki Strona Www

Działając na podstawie:

  1. art. 10d ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.);
  2. art. 4 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 4 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 5 oraz art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.);
  3. art. 3, art. 18 ust. 8, art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383);
  4. art. 46c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.);
  5. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422);
  6. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579);
  7. art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Minister udziela Instytutowi dotacji celowej na realizację zakupu dwóch modułów do systemu Gene Xpert.

Dotacja celowa na realizację zakupu inwestycyjnego zakupu dwóch modułów do systemu Gene Xpert

Wysokość dotacji celowej 75 600 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset).

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.