Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Dotacja celowa

Znaki Strona Www

Dotacja celowa na realizację zakupu inwestycyjnego zakupu dwóch modułów do systemu Gene Xpert

Działając na podstawie:

 1. art. 10d ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.);
 2. art. 4 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 4 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 5 oraz art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.);
 3. art. 3, art. 18 ust. 8, art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383);
 4. art. 46c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.);
 5. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422);
 6. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579);
 7. art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Minister udziela Instytutowi dotacji celowej na realizację zakupu dwóch modułów do systemu Gene Xpert.

Dotacja celowa na realizację zakupu inwestycyjnego zakupu dwóch modułów do systemu Gene Xpert

Wysokość dotacji celowej 75 600 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset).

Dotacja celowa przeznaczona jest na finansowanie realizacji inwestycji związanej z działalnością naukową Jednostki. Zakup aparatury naukowo – badawczej pn. „Aparat do badań molekularnych Mycobacterium”.

Działając na podstawie:

 1. art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;
 2. art. 365 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 poz. 85, z późn. zm.)
 3. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1956);
 4. informacji Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 nr 7133/IA/SN/2020 o przyznaniu dotacji celowej na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową.

Minister udziela Jednostce dotacji celowej na finansowanie inwestycji.

Dotacja celowa przeznaczona jest na finansowanie realizacji inwestycji związanej z działalnością naukową Jednostki.
Z
akup aparatury naukowo – badawczej pn.
„Aparat do badań molekularnych
Mycobacterium”.

Wysokość dotacji celowej 544 229,47 zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć 47/100 złotych)

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne

W dniach 12 października i 3 listopada 2022 r. zostały podpisane umowy na realizację zakupu dotyczącego aparatu rentgenowskiego typu telekomando ze stojakiem do badań odległościowych oraz Systemu operacyjnego (2 kpl).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa od Ministerstwa Zdrowia.

 • Umowa DOI/INST/85112/6230/318/2022/784
  Aparat rentgenowski typu telekomando ze stojakiem do badań odległościowych:
  MZ: 1 547 430,66zł.
  Środki własne: 61 300,53zł
 • Umowa DOI/INST/85112/6230/318/2022/843
  System operacyjny(2 kpl)
  MZ: 828 216,06zł.
  Środki własne: 11 717,94 zł

 

Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na zakup/rozbudowę/wytworzenie aparatury naukowo – badawczej/infrastruktury informatycznej/inwestycję budowlaną/zakup nieruchomości* pn. „Bank szczepów wielolekoopornych w zakażeniach układu oddechowego w tym u chorych z COVID-19”

Działając na podstawie:
1) art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 305, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;
2) art. 365 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.);
3) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację
inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1956);

1.UMOWA 29 września 2022 r. Nr 7300/IA/SN/2022:
zakup aparatury naukowo – badawczej pn. „Spektrometria mas w identyfikacji patogenów układu oddechowego w tym u chorych COVID-19”
Dotacja: 1 020 108,85 zł.
Środki własne: 21 349,90zł.

2.UMOWA 5 października 2022 r. Nr 7301/IA/SN/2022:
zakup aparatury naukowo – badawczej pn. „Bank szczepów wielolekoopornych w zakażeniach układu oddechowego w tym u chorych z COVID-19”
Dotacja: 4 795 965,73zł.
Środki własne: 25 069,38

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.