Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

W Szpitalu

ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Świadczenia zdrowotne udzielane są na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zakres świadczeń udzielanych przez IGiChP

PRZYJĘCIE DO SZPITALA

DEPOZYT SZPITALNY

 • Pacjent w momencie przyjęcia do szpitala może przekazać swoje ubrania i wartościowe przedmioty rodzinie/innej osobie wskazanej przez siebie lub oddać do depozytu szpitala za pokwitowaniem.
 • Pacjent oddający rzeczy wartościowe do depozytu otrzymuje kartę depozytową, będącą pokwitowaniem przyjęcia określonych przedmiotów do depozytu.
 • Szpital nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, jeśli nie zostały oddane do depozytu przez pacjenta.

INFORMOWANIE O STANIE ZDROWIA PACJENTA

 • Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny.
 • Nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjenta telefonicznie.
 • Przy przyjęciu prosimy o wskazanie osoby upoważnionej przez Państwa do uzyskiwania informacji o stanie swojego zdrowia i upoważnionej do dostępu do dokumentacji medycznej.

SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW

 • Pacjenci mogą składać swoje spostrzeżenia do książek skarg i wniosków znajdujących się w oddziałach szpitalnych lub kierować je bezpośrednio do kierownika oddziału lub pielęgniarki oddziałowej.
 • Skargi i wnioski można również składać osobiście do Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa (środy, od godz. 9.00 do 10.00).

WYPIS PACJENTA Z ODDZIAŁU

 • Pacjent jest wypisywany ze szpitala, gdy:
  • Stan jego zdrowia nie wymaga dalszej hospitalizacji,
  • Zażąda wypisu sam lub uczyni to w jego imieniu przedstawiciel ustawowy (w tym przypadku pacjent/przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia),
  • W sposób rażący naruszy regulamin szpitala.
 • Pacjent otrzymuje 2 egzemplarze karty informacyjnej.

UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 • Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci wyciągu, odpisu lub kopii.
 • Udostępnieniem dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w oddziale szpitalnym zajmuje się Kancelaria Chorych (kancelaria.chorych@igichp.edu.pl) znajdująca się w holu głównym Instytutu.
 • Udostępnieniem dokumentacji medycznej pacjentów leczonych ambulatoryjnie zajmuje się Rejestracja Przychodni Przyklinicznej (przychodnia@igichp.edu.pl).
 • Udostępnienie dokumentacji następuje na ustny lub pisemny wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej po potwierdzeniu jego tożsamości dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
 • Pacjentom udostępnia się dokumentację medyczną odpłatnie na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186). Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji określa Regulamin organizacyjny – zarządzenie nr 43/2023.
 • Dokumenty stanowiące elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) są udostępniane poprzez IKP. Dokumenty stanowiące EDM to:
  • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala,
  • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego,
  • karta informacyjna z leczenia szpitalnego,
  • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem,
  • opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w pkt 4 (dot. badań diagnostycznych obrazowych).

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938):

 • osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
 • kobiety w ciąży
 • świadczeniobiorcy do 18 rż., posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i związek socjalistycznych Republik Radzieckich

Obsługiwane są poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, po okazaniu stosownego dokumentu.
Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są w dniu zgłoszenia.
W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, wyznacza się inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej może być udzielone w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.