Przychodnia Przykliniczna

IGiChP / Przychodnia Przykliniczna

Przychodnia Przykliniczna

dr n. med. Krystyna Maszkowska-Kopij

Kierownik Przychodni Przyklinicznej

mgr Małgorzata Stankiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa

Rejestracja Przychodni

czynna:

Przychodnia Przykliniczna

Przychodnia Przykliniczna udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Świadczenia w poradniach w zakresie:

 • świadczenia w zakresie onkologii
 • świadczenia w zakresie chorób płuc
 • świadczenia w zakresie chirurgii klatki piersiowej

ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w zakresie:

 • badania tomografii komputerowej (TK)
 • badania rezonansu magnetycznego (RM)

W ramach Przychodni działają następujące Poradnie:

Poradnia pulmonologiczna

 • Sarkoidoza
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • Astma oskrzelowa
 • Zaburzenia oddychania w czasie snu
 • Mukowiscydoza

Poradnia onkologiczna

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

DO WSZYSTKICH PORADNI OBOWIĄZUJĄ ZAPISY

Przychodnia zajmuje się także:

 • prowadzeniem nieinwazyjnego wspomagania wentylacji,
 • kompleksową rehabilitacją w przewlekłych chorobach płuc,
 • badaniami nad czynnościowymi aspektami przewlekłych chorób płuc
 • zaburzeń oddychania w czasie snu,
 • przewlekłym leczeniem tlenem w warunkach domowych
 • nieinwazyjnym wspomaganiem wentylacji przy pomocy respiratorów ciśnieniowo i objętościowo zmiennych w warunkach szpitalnych i domowych
 • elementami rehabilitacji oddechowej w obturacyjnych chorobach płuc (POChP)
 • patofizjologią chorób płuc (POChP, astma)

  W celu sprawnej obsługi w Rejestracji prosimy o wcześniejsze przygotowanie następujących dokumentów:

  kody resortowe część VII: 036 część VIII: 1272

  Konsultacje chorób płuc (pulmonologiczne)

  • czynna codziennie
  • konieczne: aktualne rtg klatki piersiowej
  • lek. med. Anna Szopa-Tyszecka
  • lek. med. Anna Krychniak-Soszka
  • lek. med. Beata Żołnowska
  • lek. med. Monika Paprota
  • zapisy pacjentów z potwierdzoną sarkoidozą
  • przyjmuje dr n. med. Anna Krychniak-Soszka
  • pacjenci ze skierowaniem, na którym zaznaczono rozpoznanie POChP
  • przyjmuje lek. med. Jacek Kołakowski
  • przyjmuje dr hab. n. med. Piotr Boros
  • przyjmuje zespół lekarzy:
   • dr hab. n. med. Piotr Boros
   • prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko
   • dr n. med. Monika Franczuk
  • Poradnia dysponuje pełnym zakresem możliwości diagnostycznych w zakresie astmy (testy skórne, spirometria, IgE, próby prowokacyjne z histaminą i metacholiną)
  • zapisy pacjenci pierwszorazowi
  • pacjenci leczeni aparatem CPAP
  • zapisy pacjentów 22 43 12 357
  • zapisy pacjentów tel. 43 12 147
  • prowadzi lek. med. Wojciech Skorupa

  kody resortowe część VII: 038 część VIII: 1240

  • czynna codziennie
  • prowadzi dr med. Krystyna Maszkowska-Kopij, onkolog kliniczny specjalista w zakresie chemioterapii nowotworów i radioterapii onkologicznej

  kody resortowe część VII: 037 część VIII: 1520

  • W poradni Konsultant torakochirurg kwalifikuje do przyjęcia do Kliniki Chirurgii IGiCHP
  • Poradnia chirurgii klatki piersiowej
  • czynna codziennie
  • Przyjmuje dr n. med. Jerzy Usiekniewicz
  • Po zabiegach przeprowadzonych w Klinice Chirurgii pacjenci pozostają w okresowej kontroli Poradni
  • codzienne w godzinach 8.00-9.00 przyjmowany jest materiał diagnostyczny (plwocina, mocz) oraz pobierana krew na badania diagnostyczne
  • drobne zabiegi: zastrzyki i kroplówki są wykonywane codziennie w godz. od 9.00 do 14.00.

  Badania są wykonywane codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00

  OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

  Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938):

  • osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci
  • uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
  • kobiety w ciąży
  • świadczeniobiorcy do 18 rż., posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i związek socjalistycznych Republik Radzieckich

  Obsługiwane są poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, po okazaniu stosownego dokumentu.

  Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są w dniu zgłoszenia.

  W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, wyznacza się inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej może być udzielone w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.