Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Prawa Pacjenta

RZECZNIK PRAW PACJENTA
Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

 • ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa
 • przyjęcia interesantów: w poniedziałki w godz. 9.00-18.00, od wtorku do piątku w godz. 9.00 do 15.00
 • ogólnopolska bezpłatna infolinia 800-190-590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych) jest czynna całodobowo przez siedem dni w tygodniu
 • korespondencja e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

KARTA PODSTAWOWYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

Korzystając z usług szpitala Instytutu pacjent ma prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń.
 2. Korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 3. Poznania imienia i nazwiska oraz statusu zawodowego osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
 4. Przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostyczno-terapeutycznych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniach.
 5. Odmówienia wysłuchania informacji o swoim stanie zdrowia.
 6. Wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego albo odmowy takiej zgody.
 7. Wyrażenia zgody na udział w eksperymencie medycznym.
 8. Wyrażenia zgody na uczestniczenie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych innych osób niż udzielające świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.
 9. Zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych
 10. Dostępu do dokumentacji medycznej, która go dotyczy.
 11. Upoważnienia innych osób do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia oraz dokumentacji medycznej.
 12. Obecności osoby bliskiej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.
 13. Żądania, aby udzielający świadczeń zdrowotnych, lekarz lub pielęgniarka, zasięgnęli opinii odpowiednio innego lekarza lub pielęgniarki.
 14. Pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia oraz zaopatrzenia w leki i materiały medyczne.
 15. Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
 16. Życzliwego traktowania, poszanowania intymności i godności.
 17. Sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza.
 18. Kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz.
 19. Opieki duszpasterskiej.
 20. Przechowania w depozycie rzeczy wartościowych.
 21. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 22. Wypisania się ze szpitala Instytutu na własne żądanie.
 23. Składania skarg i wniosków

Korzystając z usług szpitala Instytutu pacjent ma obowiązek:

 • Stosowania się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek oraz innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych
 • Nie przyjmowania własnych leków bez wiedzy personelu medycznego.
 • Zachowania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00.
 • Nie zakłócania spokoju innym pacjentom.
 • Odnoszenia się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów oraz personelu Szpitala.
 • Zgłaszania pielęgniarce każdej potrzeby opuszczenia oddziału i powrotu do oddziału.
 • Obecności na sali w porze obchodów lekarskich i zabiegów pielęgniarskich.
 • Przestrzegania zaleceń personelu dotyczącego poruszania się po szpitalu, korzystania z urządzeń, rozkładu dnia w oddziale oraz zasad bezpieczeństwa p/pożarowego.
 • Przestrzegania zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych na terenie szpitala.
 • Dbania o higienę osobistą.
 • Utrzymywania ładu i porządku w miejscu pobytu.
 • Nie przechowywania łatwo psujących się produktów żywnościowych poza lodówką.
 • Nie zmieniania samodzielnie przydzielonego łóżka i sali.
 • Posiadania w oddziale tylko najpotrzebniejszych rzeczy osobistych.
 • Przekazania swojej odzieży i obuwia na przechowanie do Magazynu Rzeczy Pacjentów oraz rzeczy wartościowych do depozytu Instytutu. Za przedmioty zatrzymane przez pacjenta w sali chorych i zaginione, a także za przedmioty wartościowe pozostawione w Magazynie Rzeczy Pacjentów, Instytut nie ponosi odpowiedzialności.
 • Dbania o mienie szpitalne oddane do użytku podczas pobytu w szpitalu.
 • Na terenie szpitala Instytutu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.

Łączy nas pacjent – bezpłatna infolinia RPP

Rpp

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.