Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Regulamin odwiedzin w OAiIT

  1. Pracą Oddziału kieruje kierownik/z-ca kierownika. Poza godzinami pracy oraz w dni wolne osobą odpowiedzialną za Oddział‚ jest lekarz dyżurny.
  2. Informacji o stanie zdrowia pacjenta, pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu i/lub osobie wskazanej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, udziela lekarz prowadzący, kierownik Oddziału/z-ca kierownika Oddziału lub lekarz dyżurny.
  3. Informacje o pacjentach nie mogą być udzielane telefonicznie.
  4. Każdy pacjent jest odpowiedzialny za sprzęt i inne rzeczy powierzone mu na okres pobytu w Instytucie.
  5. W Instytucie obowiązuje zakaz wchodzenia na teren szpitala w stanie nietrzeźwym, wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia papierosów, przyjmowania środków odurzających.
  6. Personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i pieniądze pozostawiane przy pacjentach i nie przekazane do depozytu Instytutu. W sytuacjach wyjątkowych pacjent może przekazać rzeczy wartościowe na przechowanie pielęgniarce oddziałowej.
  7. Ze względu na specyfikę Oddziału pacjent może posiadać wyłącznie osobiste przybory toaletowe.
  8. Nie ma możliwości przechowywania produktów żywnościowych w szafkach pacjentów. Pacjent może posiadać płyny w łącznej objętości nie przekraczającej 1,5 l.
  9. Przebywając w Oddziale pacjent nie może przyjmować żadnych leków, odżywek, posiłków itp. bez wiedzy i zgody lekarza.

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.