Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) wewnętrznej indywidualnej dokumentacji medycznej (historie chorób) pacjentów leczonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w latach 2002.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej, tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta a w przypadku śmierci pacjenta także osoba bliska, mogą składać wnioski w terminie do 15 lutego 2023 r. Po odbiór dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej w terminie do 28 lutego 2023 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00 do Kancelarii Chorych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie (hol główny). Odbiór dokumentacji następuje za potwierdzeniem odbioru.

Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem 22 43 12 321. Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia) zgodnie z obowiązującą procedurą.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. oraz §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.