Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Rada Naukowa

Rada Naukowa Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 618, z późn. zm.), Statutu oraz uchwalonego przez siebie Regulaminu.

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Rada jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.

Do głównych zadań Rady Naukowej należą:

 • uchwalanie statutu,
 • opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych,
 • opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań
 • zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej,
 • opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi,
 • opiniowanie regulaminu organizacyjnego,
 • opiniowanie rocznego planu finansowego,
 • opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • opiniowanie podziału zysku instytutu,
 • opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników,
 • opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych,
 • przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w zakresie posiadanych uprawnień,
 • wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora lub profesora instytutu,
 • ustalanie programów studiów podyplomowych i programów kształcenia w szkołach doktorskich, prowadzonych przez instytut,
 • opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

Rada Naukowa Instytutu posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Sekretariat Rady Naukowej
tel.: 22 43 12 104
e-mail: radanaukowa@igichp.edu.pl

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.