Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Wydawnictwo

Wydawnictwo Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie jest kontynuatorem działań założonego pod koniec XIX wieku Szpitala Wolskiego. Instytut jest placówką naukowo-badawczą podległą Ministerstwu Zdrowia, a od 1993 roku jest także jednostką referencyjną Światowej Organizacji Zdrowia w dziedzinie gruźlicy. Zakresem działalności Instytutu są schorzenia narządów klatki piersiowej, w szczególności chorób płuc i oskrzeli, niewydolności oddychania, nowotworów, zakażeń, zaburzeń krążenia płucnego i patologii przełyku, opłucnej oraz osierdzia.

Wydawnictwo publikuje i rozpowszechnia prace naukowe (monografie, prace habilitacyjne), popularnonaukowe, materiały konferencyjne informacyjne oraz inne wydawnictwa w zakresie działalności Instytutu. Autorami są przede wszystkim jego pracownicy, a problematyka publikacji skupia się wokół tematyki szeroko rozumianych chorób układu oddechowego.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc wydaje również prace o charakterze historycznym dotyczące wybitnych postaci pulmonologów, torakochirurgów i pediatrów.

Wydawnictwo stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Procedura Wydawnicza

Wydawnictwo publikuje przede wszystkim pozycje przygotowane przez pracowników Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

Prace są weryfikowane przez Wydawnictwo pod względem zgodności z założonym profilem tematycznym (szeroko rozumiane choroby układu oddechowego) oraz formalnym (min. dane zespołu autorskiego, afiliacje, tytuł, streszczenie tekstu, słowa kluczowe, piśmiennictwo, poprawność edycyjna).

Prace, zaakceptowane podczas wstępnej oceny merytorycznej, są oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów, ekspertów w dziedzinie szczegółowej. Stosowana jest zasada double-blind review, Recenzenci nie znają tożsamości Autora tekstu, a Autor nie zna tożsamości recenzentów.

Recenzent ocenia pracę według kryteriów zawartych w Formularzu recenzji, formułuje wniosek dotyczący warunków dopuszczenia tekstu do wydania lub przyczyny jego odrzucenia. Autor ma prawo do odpowiedzi na uwagi recenzentów i wprowadzenie zmian w tekście pracy.

Do druku są akceptowane prace, które uzyskają dwie pozytywne recenzje i pozytywną ocenę redaktora Wydawnictwa. W sytuacjach spornych zostaje powołany trzeci recenzent. O przebiegu każdego etapu Autorzy są informowani na bieżąco przez Sekretarza Redakcji.

Teksty, dopuszczone do druku, przekazywane są do opracowania i korekty wydawniczej. Następuje przeniesienie praw autorskich na wydawnictwo.

Po przeprowadzeniu korekty wydawniczej tekstów, przekazywane są one Redakcji celem sprawdzenia poprawności edytorskiej i ponownej korekty. Następnie tekst jest przekazywany do ostatecznego druku.

Procedury Recenzowania

Procedury recenzowania, którymi posługuje się Wydawnictwo, są zgodne z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (link)

Nadesłanie tekstu do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się wewnętrznej procedurze recenzowania Wydawnictwa. Teksty nadesłane do redakcji są poddawane wstępnej ocenie w kontekście zgodności z profilem Wydawnictwa.

Teksty niezgodne z profilem lub zawierające ewidentne błędy (w tym redakcyjne) są zwracane autorom z odpowiednim pismem wyjaśniającym.

Recenzent ocenia pracę według kryteriów zawartych w Formularzu recenzji, formułuje wniosek dotyczący warunków dopuszczenia tekstu do wydania lub przyczyny jego odrzucenia. Autor ma prawo do odpowiedzi na uwagi recenzentów i wprowadzenie zmian w tekście pracy.

Wszystkie prace poddawane są procedurze recenzji wydawniczej, a warunkiem publikacji jest otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji.

Wszystkie teksty podlegają dwóm recenzjom wydawniczym przeprowadzonym przez recenzentów wskazanych przez Wydawnictwo, ekspertów w danej dziedzinie szczegółowej, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora, posiadających co najmniej stopień doktora. Recenzentem nie może być osoba będąca recenzentem w przewodzie doktorskim bądź w postępowaniu habilitacyjnym Autora.

Recenzent przekazuje recenzję w postaci pisemnej, sporządzoną w terminie ustalonym z Wydawnictwem na podstawie umowy recenzji na formularzu recenzyjnym, przygotowanym przez Wydawnictwo.

Recenzja musi zawierać jednoznaczną konkluzję dotyczącą odrzucenia tekstu (nie kwalifikuje się do druku), jego zakwalifikowania do opublikowania bez poprawek, dopuszczeniu do opublikowania po dokonaniu uzupełnień, zmian merytorycznych lub poprawek wskazanych przez recenzenta.

Recenzje, które nie spełniają merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym zawierające zdawkowe lub z nieumotywowanymi opinie krytyczne, bądź pochwałami, nie będą akceptowane.

Autorzy są informowani o wynikach recenzji. Otrzymują je do wglądu, mają możliwość ustosunkowania się do uwag recenzentów. Autorzy są proszeni o zwrot poprawionego tekstu najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania recenzji.

Zasady Etyki Publikacyjnej

Wydawnictwo stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Autor, zgłaszając pracę do publikacji jest zobowiązany do zagwarantowania pełnej oryginalności dzieła, a także do unikania takich zjawisk, jak:

  • plagiat, czyli przywłaszczenie cudzego utworu w całości bądź w części,
  • autoplagiat (zduplikowanie publikacji), czyli opublikowanie własnego utworu w całości lub w części w więcej niż jednym wydawnictwie.

Autor zgłaszający pracę do wydania powinien precyzyjnie podać wkład poszczególnych osób w powstanie utworu, z określeniem ich afiliacji, informacji na temat autorstwa koncepcji, założeń metodycznych, merytorycznego opracowania wyników itp.

Autor zapewnia, że przekazane wydawnictwu prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez wydawnictwo nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez Wydawnictwo nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.

Autor jest zobowiązany podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Wydawnictwo przeciwdziała takim zjawiskom jak autorstwo widmo (ang. ghost authorship), czyli pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły do powstania pracy, autorstwo gościnne lub grzecznościowe (ang. guest authorship), czyli przypisanie autorstwa osobom, które nie mają wkładu w przedłożone opracowanie. Wydawnictwo sprzeciwia się zjawiskom sprzecznym z zasadami etyki publikacyjnej, zwłaszcza posługiwaniu się nieprawdziwymi wynikami badań.

O podejrzeniu naruszenia zasad etyki publikacyjnej obowiązany jest powiadomić każdy biorący udział w pracach redakcyjnych.

W przypadku podejrzenia występowania jednej z wymienionych form nieprzestrzegania zasad etyki publikacyjnej Wydawnictwo podejmuje następujące działania:

  • zwraca się do autora z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i rozstrzygnięcie, czy podejrzenia są uzasadnione i wymagają rewizji pracy lub jej odrzucenia. Decyzja o odrzuceniu pracy powinna być poprzedzona analizą całości utworu, której celem będzie wskazanie fragmentów nieoryginalnych, zduplikowanych lub zaczerpniętych z innego dzieła ze wskazaniem źródła ich pochodzenia. Taką analizę w uzasadnionych przypadkach Wydawnictwo przeprowadza z wykorzystaniem wybranego systemu antyplagiatowego,
  • przekazuje informację o stwierdzeniu udokumentowanego naruszenia zasad etyki do przełożonego jednostki podstawowej, w której zatrudniony jest autor, będący pracownikiem IGiChP. W przypadku autorów, którzy nie są pracownikami IGiChP, Wydawnictwo kończy współpracę nieprzyjęciem utworu do wydania.

Dzięki przyjęciu powyższych zasad gwarantujemy pewność, że nasze publikacje są tworzone w sposób transparentny, uczciwy i z poszanowaniem autorstwa dzieła.

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.