Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

II Klinika Chorób Płuc

prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński

Kierownik II Kliniki Chorób Płuc

mgr Tatiana Caban

Pielęgniarka Oddziałowa

Sekretariat

tel. 22 43 12 144
2klinika@igichp.edu.pl

Pokój lekarski

tel. 22 43 12 183
tel. 22 43 12 184
tel. 22 43 12 193

mgr Tatiana Caban

Pielęgniarka Oddziałowa

tel. 22 43 12 271

Pokój lekarski

tel. 22 43 12 245

II Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem:

chorób obturacyjnych układu oddechowego (POChP, astma), nowotworów płuc, chorób śródmiąższowych płuc (w szczególności sarkoidozy płuc), przewlekłej niewydolności oddychania

Klinika zajmuje się także:

 • prowadzeniem nieinwazyjnego wspomagania wentylacji,
 • kompleksową rehabilitacją w przewlekłych chorobach płuc,
 • badaniami nad czynnościowymi aspektami przewlekłych chorób płuc
 • zaburzeń oddychania w czasie snu,
 • przewlekłym leczeniem tlenem w warunkach domowych
 • nieinwazyjnym wspomaganiem wentylacji przy pomocy respiratorów ciśnieniowo i objętościowo zmiennych w warunkach szpitalnych i domowych
 • elementami rehabilitacji oddechowej w obturacyjnych chorobach płuc (POChP)
 • patofizjologią chorób płuc (POChP, astma)

Poradnia Domowego Leczenia Tlenem

Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem przewlekłej niewydolności oddychania. Zakres działań obejmuje:

 • kwalifikację do przewlekłej tlenoterapii w warunkach domowych
 • rutynowe konsultacje pacjentów przewlekle leczonych tlenem oraz respiratorami objętościowo- i ciśnieniowozmiennymi
 • wykonywanie spirometrii (także z próbą rozkurczową)
 • pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej w celu wykonania gazometrii
 • pobieranie krwi żylnej w celu wykonania morfologii i badań biochemicznych

W Poradni przyjmowani są pacjenci celem kwalifikacji do domowego leczenia tlenem na podstawie skierowania otrzymanego od lekarza z Poradni Rejonowej lub po wypisaniu z oddziału szpitalnego. Obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem telefonu (22) 4312 135 w godzinach 9:00 – 15:00.

Poradnia zajmuje się również wypożyczaniem oraz oceną techniczną koncentratorów tlenu. Przed wypożyczeniem koncentratora tlenu najpierw lekarz a potem pielęgniarka informują pacjenta i jego opiekunów o zasadach leczenia tlenem oraz sposobie obsługi i konserwacji koncentratora. Pacjenci otrzymują urządzenie do użytkowania nieodpłatnie po podpisaniu oświadczenia przez pacjenta oraz jego dwóch żyrantów. Po śmierci pacjenta aparat zwracany jest przez jego opiekunów do Poradni. Pacjenci leczeni tlenem są zobowiązani do 4 wizyt w ciągu roku (co 3 miesiące) celem wykonania badań kontrolnych obejmujących:

 • spirometrię, gazometrię i morfologię krwi co 3 miesiące
 • EKG co 6 miesięcy
 • radiogram klatki piersiowej, EKG co 12 miesięcy.

Te same zasady obowiązuję przy wypożyczaniu pacjentom respiratorów do prowadzenia nieinwazyjnego wspomagania wentylacji w warunkach domowych.

Dwie pielęgniarki pracują w terenie wizytując każdego pacjenta w jego domu co 3 miesiące. Podczas wizyty oceniany jest stan ogólny pacjenta, wykonuje się pomiar saturacji krwi u pacjenta pulsoksymetrem oraz sprawdza sprawność aparatu (pomiar stężenia produkowanego tlenu, stan licznika). Poradnia DLT ściśle współpracuje z II Kliniką Chorób Płuc IGiChP, do której kierowani są wszyscy pacjenci wymagający hospitalizacji w celu kwalifikacji do DLT lub leczenia zaostrzenia przewlekłej niewydolności oddychania. Obowiązują ogólne zasady kierowania do Kliniki jak w całym Instytucie.
Z Poradnią DLT współpracuje także z Poradnia Pulmonologiczna w Przychodni Przyklinicznej IGiChP. Obowiązują ogólne zasady przyjmowania do Poradni jak w całym Instytucie. W Poradni przyjmuje dr Jacek Kołakowski.
Zapisy pod tel.(22) 43 12 118 w godzinach 8:00 – 15:00.

Pracownia Snu

dr hab. n. med. Robert Pływaczewski prof. Instytutu

tel. 22 43 12 211   faks 22 43 12 454 r.plywaczewski@igichp.edu.pl

Pracownia zajmuje się diagnostyką i nieinwazyjnym leczeniem zaburzeń oddychania w czasie snu (ZOCS). Zakres działań obejmuje:

 • diagnostykę screeningową bezdechów sennych w oparciu o system MESAM4 i Poly-MESAM.
 • polisomnografię (PSG) pełną z użyciem dwułóżkowego systemu Alpha firmy SensorMedics oraz monitorowaniem wizualnym pacjentów w czasie badania przy pomocy kamery i archiwizacją obrazu na taśmach video
 • wyznaczanie ciśnienia terapeutycznego CPAP pod kontrolą PSG lub za pomocą urządzeń auto-CPAP
 • leczenie aparatami CPAP, auto-CPAP, BiPAP, auto-BiPAP
 • dopasowanie typu i rozmiaru masek (nosowych, twarzowych, pełnych)

Pracownia Snu ściśle współpracuje z II Kliniką Chorób Płuc IGiChP, do której kierowani są wszyscy pacjenci wymagający hospitalizacji w celu rozpoczęcia leczenia aparatem CPAP. Obowiązują ogólne zasady kierowania do Kliniki jak w całym Instytucie.

Pracownia Badań Czynnościowych

tel. 22 43 12 233   faks 22 43 12 233

Pracownia zajmuje się wykonywaniem następujących procedur:

 • krążeniowo-oddechowe próby wysiłkowe
 • diagnostyka zaburzeń czynności mięśni oddechowych – ocena siły mięśni wdechowych (MIP), przepony (Pdi) i wydechowych (MEP), stymulacja magnetyczna mięśni szkieletowych i przepony
 • spirometria
 • pojemność dyfuzyjna płuc dla tlenku węgla (DLCO)
 • badanie regulacji oddychania
 • pletyzmografia optoelektroniczna
 • biopsja mięśni poprzecznie prążkowanych (mm. oddechowe i lokomocyjne)

Na badania wykonywane w Pracowni Badań Czynnościowych kierują lekarze prowadzący z poszczególnych Klinik IGiChP oraz konsultanci z Przychodni Przyklinicznej IGiChP. Badania są wykonywane po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu badania pod tel. (22) 43 12 233 w godzinach 9:00 – 15:00.

II Klinika współpracuje z:

 • Poradnią Pulmonologiczną

W zakres działania Kliniki wchodzą następujące procedury specjalistyczne:

 • diagnostyka, kwalifikacja do leczenia, monitorowanie leczenia chorób obturacyjnych układu oddechowego: astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
 • diagnostyka i leczenie przewlekłej i zaostrzeń przewlekłej niewydolności oddychania
 • diagnostyka i leczenie nowotworów płuc
 • diagnostyka, kwalifikacja do leczenia i monitorowanie leczenia śródmiąższowych chorób płuc: sarkoidozy, samoistnego włóknienia płuc, alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych, oraz innych rzadkich chorób płuc
 • diagnostyka i leczenie chorób płuc przebiegających z zapaleniem naczyń
 • diagnostyka i leczenie ciężkich i powikłanych przypadków zapaleń płuc.

W Klinice prowadzone jest szkolenie przed i podyplomowe:

 • szkolenie studentów anglojęzycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie pneumonologii
 • szkolenie lekarzy z różnych ośrodków specjalizujących się w chorobach wewnętrznych oraz chorobach płuc
 • organizacja kursów specjalizacyjnych:
  • Przewlekłe choroby obturacyjne: astma i POChP
  • Sarkoidoza
  • Leczenie uzależnienia od nikotyny
 • II Klinika posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i chorób płuc

Współpraca naukowa II Kliniki:

 • Instytut Onkologii – badania genetyczne u chorych na sarkoidozę
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – diagnostyka obrazowa sarkoidozy pozapłucnej
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego – organizacja kursów specjalizacyjnych

Informacje o POCHP

POCHP opis

ESADA

Europejska Baza Chorych z Bezdechem Sennym

strona informacyjna dla pacjentów

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.