Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Poprawa efektywności przyjęć oraz dostępności i jakości diagnostyki i terapii chorób płuc (I etap) w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Logoiz1

W dniu 11.08.2010 r. pomiędzy Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 26, a Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – Instytucją Wdrażającą przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie, została zawarta umowa na realizację Projektu pn. „Poprawa efektywności przyjęć oraz dostępności i jakości diagnostyki i terapii chorób płuc (I etap) w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie” (nr WND-POIS.12.02.00-00-061/08 ).

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, w zakresie Działania 12.2. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym Instytut uzyskał dofinansowanie w wysokości 8 499 813,00 PLN ze środków publicznych pochodzących z budżetu środków europejskich. W toku realizacji projektu został zakupiony wysokospecjalistyczny sprzęt radiologiczny, zmodernizowano I Klinikę Chorób Płuc i zbudowano Dział Przyjęć. Zakończenie realizacji Projektu przewidziane jest na dzień 30.04.2012 r.

Podstawowym celem projektu jest dostosowanie obiektów Instytutu do wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa, co w bezpośredni sposób umożliwi zwiększenie dostępności do specjalistycznych i wysoko specjalistycznych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Instytut. W ramach korzyści, jakie przyniesie Projekt w perspektywie długoterminowej można wyróżnić:

  • Zmniejszenie liczby utraconych potencjalnych lat życia z uwzględnieniem niesprawności (DALY).
  • Wykrywalność chorób płuc we wczesnych stadiach.
  • Zwiększenie skuteczności diagnostyki i terapii schorzeń narządów klatki piersiowej w kraju.

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.