Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową

Znaki Strona Www

Działając na podstawie:

  1. art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;
  2. art. 365 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 poz. 85, z późn. zm.)
  3. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1956);
  4. informacji Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 nr 7133/IA/SN/2020 o przyznaniu dotacji celowej na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową.

Minister udziela Jednostce dotacji celowej na finansowanie inwestycji.

Dotacja celowa przeznaczona jest na finansowanie realizacji inwestycji związanej z działalnością naukową Jednostki.
Z
akup aparatury naukowo – badawczej pn.
„Aparat do badań molekularnych
Mycobacterium”.

Wysokość dotacji celowej 544 229,47 zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć 47/100 złotych)
.

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row][cmsmasters_column data_width=”1/1″][cmsmasters_text]

 

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.