Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA

Znaki Strona Www

REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA

Na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ufp” zgodnie z art. 15zi ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, z dnia 27 listopada 2020 r., znak: MF/FG6.4143.3.301.2020.MF.5969, w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 oraz decyzji Wojewody nr 324 z dnia 30 listopada 2020 r.,

Wojewoda udzielił Instytutowi dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie inwestycji związanej ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, polegającej na wymianie parownicy zgazowania tlenu ciekłego.

Wysokość dotacji celowej 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych), zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową: część 85/14, dział 851, rozdział 85112, paragraf 6230.

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.