Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Przewody doktorskie

ZAWIADOMIENIE

Termin zakończenia przewodów doktorskich wszczętych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tj. wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r.)
został wydłużony o rok.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2024 r. – odpowiednio umarza się albo zamyka się.

Kandydat na dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Naukowej Instytutu ma obowiązek przedłożyć do Działu Nauki i Wsparcia Projektów pięć egzemplarzy rozprawy doktorskiej:

 • 1 egz. dla promotora,
 • 1 egz. dla biblioteki,
 • 1 egz. dla Działu Nauki i Wsparcia Projektów,
 • 2 egz. dla recenzentów,
  wraz ze streszczeniem (streszczenie w języku polskim i języku angielskim) w formie elektronicznej i papierowej.

Promotor rozprawy doktorskiej, składa do Przewodniczącego Rady Naukowej wniosek o wyznaczenie recenzentów, spośród osób nie zatrudnionych w jednostce organizacyjnej, której pracownikiem jest kandydat oraz nie będących członkami Rady Naukowej Instytutu.
Recenzentem w przewodzie doktorskim nie może zostać osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

PRZEBIEG PUBLICZNEJ OBRONY ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Część jawna (uczestniczą członkowie Rady Naukowej oraz zaproszeni goście):

 • Promotor przedstawia sylwetkę naukową Kandydata,
 • Kandydat przedstawia główne tezy rozprawy doktorskiej (15 minut),
 • Recenzenci przedstawiają wnioski zawarte w recenzjach,
 • Kandydat udziela odpowiedzi na pytania Recenzentów,
 • członkowie Rady Naukowej zadają Kandydatowi pytania,
 • Kandydat udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Naukowej,
 • pozostałe osoby obecne na obronie mogą skierować pytania do Kandydata,
 • Kandydat udziela odpowiedzi na pytania.

Część tajna (uczestniczą członkowie Rady Naukowej oraz osoby uprawnione go głosowania – promotor oraz recenzenci):

 • Rada Naukowa przeprowadza dyskusję nad publiczną obroną,
 • osoby biorące udział w dyskusji oraz Recenzenci wyrażają opinię na temat publicznej obrony,
 • Przewodniczący Rady Naukowej otwiera głosowania tajne w sprawie przyjęcia publicznej obrony,
 • po przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej Przewodniczący Rady Naukowej otwiera głosowania tajne w sprawie nadania stopnia doktora.

Po zakończeniu głosowań Kandydat zapraszany jest na salę w celu poinformowania o ich wynikach.

Osoba która uzyskała stopień doktora, w ciągu dwóch tygodni od posiedzenia Rady Naukowej na której został nadany stopień, przedstawia wypełnioną i podpisaną przez Dyrektora Instytutu kartę SYNABA (do pobrania ze strony OPI https://www.nauka-polska.pl/synaba_setup.zip).

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.