Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Badania Kliniczne

Badania Kliniczne prowadzone w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc
stan na dzień 27.07.2023 r.

Tytuł badaniaNr protokołu badaniaKlinika realizująca badanieWskazania kliniczne
„Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie prowadzone w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa dwóch sposobów dawkowania (60mg/kg i 120 mg/kg) inhibitora alfa-1 proteinazy (ludzkiej) podawanego dożylnie raz w tygodniu pacjentom z rozedmą płuc wynikająca z niedoboru alfa-1 antytrypsyny” GTi1201 (SPARTA)Przychodnia PrzyklinicznaNiedobór alfa-1 antytrypsyny
„Wieloośrodkowe, prowadzone metodą próby otwartej badanie mające na celu długoterminową ocenę bezpieczeństwa inhibitora alfa-1 proteinazy (ludzkiej) MP (ang. Modified Process) w dawce 60mg/kg podawanego dożylnie raz w tygodniu u pacjentów z rozedmą płuc wynikającą z niedoboru alfa-1 antytrypsyny.”GTi1201-OLE Przychodnia PrzyklinicznaNiedobór alfa-1 antytrypsyny
„Zepherus II: Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnie ślepej prób z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania pamrewlumabu u uczestników z idiopatycznym włóknieniem płuc”FGCL-3019-095I Klinika Chorób PłucIdiopatyczne włóknienie płuc
„Randomizowane, prowadzone metodą podójnie slepej próby, kontrolowane placebo badanie kliniczne nad wdychanym raz na dobę molgramostymem, roztworem do nebulizacji, prowadzone z udziałem dorosłych pacjentów z autoimmunologiczn ą proteinozą pęcherzyków płucnych (aPAP)”SAV006-05III Klinika Chorób PłucAutoimmunologiczna proteinoza pęcherzyków płucnych
„52-tygodniowe, prowadzone z randomizacją, z zastosowaniem metody podwójnie ślepej próby, podwójnie pozorowane, w grupach równoległych, wieloośrodkowe badanie dla wykazania równoważności (non-inferiority), mające na celu zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa depemokimabu w porównaniu z mepolizumabem u dorosłych z nawracającą lub oporną na leczenie eozynofilową ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń (EGPA) przyjmujących standardową terapię”217102III Klinika Chorób PłucNawracająca lub oporna na leczenie eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (EGPA)
„Międzynarodowe badanie III fazy porowadzone metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leczenia uzupełniającego ozymertynibem w porównaniu do placebo u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium zaawansowania IA2-IA3 z mutacją w genie kodującym receptor naskórkowego czynika wzrostu (EGFR), po radykalnej resekcji guza (ADAURA2)”D516FC00001Zakład GenetykiNiedrobnokomórkowy rak płuca w stadium zaawansowania IA2-IA3 z mutacją w genie kodującym receptor naskórkowego czynika wzrostu (EGFR), po radykalnej resekcji guza (ADAURA2)
„Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione prowadzone w grupach równoległych, kontrolowane za pomocą placebo badanie III fazy oceniające skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania Tozorakimabu (MEDI3506) u chorych hospitalizowanych w wyniku wirusowej infekcji płuc, u których wymagana jest terapia wspomagajaca tleniem (TILIA)”D9185C00001II Klinika Chorób PłucWirusowa infekcja płuc
„Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu BI 1015550 przez co najmniej 52 tygodnie u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc (IPF)”1305-0014 I Klinika Chorób PłucIdiopatyczne włóknienie płuc (IPF)
„Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu BI 1015550 przez co najmniej 52 tygodnie u pacjentów z postępującą śródmiąższową chorobą płuc prowadzącą do włóknienia (PF- ILD)”1305-0023I Klinika Chorób PłucPostępująca śródmiąższowa choroba płuc prowadząca do włóknienia (PF- ILD)
„Wielokohortowe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie fazy 2a oceniające bezpieczeństwo, farmakokinetykę, farmakodynamikę i aktywność kliniczną rosnących dawek RXC007 u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc”RXC007/002I Klinika Chorób PłucIdiopatyczne włóknienie płuc
„Ocena skuteczności działania oraz bezpieczeństwa stosowania protez kości żeber Codubix Żebra, Codubix S Żebra”01CZ2022Klinika ChirurgiiProtezy kości żeber Codubix Żebra, Codubix S Żebra
Efektywność i bezpieczeństwo stosowania brygatinibu w pierwszej linii leczenia ALK- dodatniego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP). Prospektywne badanie obserwacyjne (ENTIRETY)II Klinika Chorób Płuc
Otwarte rozszerzenie badania dotyczącego długoterminowego bezpieczeństwa stosowania i skutecznosci leku BI 1015550 przyjmowanego doustnie u pacjentów z idiopatycznym włóknienieni płuc (ang. Idiopatich pulmonary fibrosis IPF) i posepującym wóknineiem płuc (ang progressive pulmonary fibrosis)|FIBRONEER TM-ONKlinika Chirurgii

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.