Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Specjalizacje i staże w IGiCHP

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie ma uprawnienia do prowadzenia specjalizacji i staży w następującym zakresie:

Nazwa OddziałuSpecjalizacjaStaż kierunkowy
I Klinika Chorób Płucw dziedzinie chorób płuc• w ramach specjalizacji w dziedzinie chorób płuc,
II Klinika Chorób Płucw dziedzinie chorób płuc• w ramach specjalizacji w dziedzinie chorób płuc,
III Klinika Chorób Płucw dziedzinie chorób płuc• w ramach specjalizacji w dziedzinie chorób płuc,
III Klinika Chorób Płuc • w zakresie onkologii pneumonologicznej w ramach specjalizacji: choroby płuc,
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowejw dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej• w ramach specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
Klinika Chirurgiiw dziedzinie chirurgii klatki piersiowej• w ramach specjalizacji w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej,
• w ramach specjalizacji – inne specjalności
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii • w ramach specjalizacji – anestezjologia i intensywna terapia, staż kierunkowy z torakoanestezji

STAŻE W RAMACH SPECJALIZACJI

Lekarze ubiegający się o odbycie stażu kierunkowego w ramach specjalizacji (zwanego dalej „stażem”) w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc (zwanego dalej „Instytutem”) zobowiązani są we wcześniejszym terminie osobiście lub telefonicznie uzgodnić kwestie merytoryczne oraz ustalić wolny termin odbycia stażu w Sekretariacie odpowiedniej Kliniki/Zakładu. W terminie 30 dni przed rozpoczęciem stażu należy przesłać na adres Instytutu lub złożyć w Sekretariacie odpowiedniej Kliniki/Zakładu skierowanie/podanie z prośbą o odbycie stażu. Powyższe skierowanie/podanie musi zostać podpisane/zaakceptowane przez Jednostkę Kierującą oraz Kierownika danej Kliniki/Zakładu, Kierownik Kliniki/Zakładu wyznacza opiekuna stażu. Warunkiem zorganizowania i przeprowadzenia stażu jest podpisanie stosownej mowy pomiędzy Instytutem a Jednostką Kierującą.

Wzór Umowy:

W dniu rozpoczęcia stażu należy zgłosić się do Sekretariatu Kliniki/Zakładu z niżej wymienionymi dokumentami:

 • dyplom ukończenia studiów medycznych,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • polisa OC, NNW

a także odbyć szkolenia z:

 • przepisów w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • zapoznania się z dokumentami Systemu Zarządzania Jakością,
 • zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym na stanowisku pracy,
 • zapoznania się ze Zbiorem Zasad Etycznych Pracownika IGiCHP.

Uwaga: wszelkie zmiany, bądź rezygnacje ze stażu należy niezwłocznie zgłaszać w sekretariatach Klinik lub Zakładów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Kliniki lub Zakładu – Lista Telefonów

PRAKTYKI

Studenci ubiegający się o odbycie Praktyk w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc zobowiązani są we wcześniejszym terminie osobiście lub telefonicznie uzgodnić kwestie merytoryczne oraz ustalić wolny termin odbycia praktyk w Sekretariacie odpowiedniej Kliniki/Zakładu. W terminie 30 dni przed rozpoczęciem praktyk należy przesłać na adres Instytutu lub złożyć w Sekretariacie odpowiedniej Kliniki/Zakładu skierowanie z Uczelni/podanie studenta zatwierdzone przez Uczelnię z prośbą o odbycie praktyk. Powyższe skierowanie/podanie musi zostać podpisane/zaakceptowane przez Kierownika danej Kliniki/Zakładu, który wyznacza opiekuna praktyk.

Warunkiem zorganizowania i przeprowadzenia praktyk jest podpisanie stosownego Porozumienia pomiędzy Instytutem a Uczelnią.

Wzór Porozumienia:

W dniu rozpoczęcia praktyk należy zgłosić się do Sekretariatu Kliniki/Zakładu z niżej wymienionymi dokumentami:

a także odbyć szkolenia z:

 • przepisów w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • zapoznania się z dokumentami Systemu Zarządzania Jakością,
 • zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym na stanowisku pracy,
 • zapoznania się ze Zbiorem Zasad Etycznych Pracownika IGiCHP.

W przypadku praktyk pielęgniarskich lub lekarskich w ramach 1-wszego roku proszę o zgłoszenie się Studenta do Pielęgniarki Naczelnej nr tel. 22 43 12 270

Uwaga: wszelkie zmiany, bądź rezygnacje ze stażu należy niezwłocznie zgłaszać w sekretariatach Klinik lub Zakładów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Kliniki lub Zakładu – Lista Telefonów

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.