Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

O Fundacji

  1. Fundacja, pod nazwą Fundacja Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 11 kwietnia 2019 r.,  działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
  2. Celami Fundacji jest wspieranie działalności leczniczej, naukowej i dydaktycznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.
  3. Cele swoje Fundacja realizuje poprzez:
  • gromadzenie środków rzeczowych i finansowych dla modernizacji szpitala Instytutu,
  • gromadzenie środków rzeczowych i finansowych dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa i ciągłości systemów informatycznych wspomagających działalność naukową i leczniczą Instytutu,
  • inicjowanie, organizowanie i wspieranie badań naukowych w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc oraz torakochirurgii a także dziedzin pokrewnych,
  • upowszechnianie i propagowanie najnowszych wyników badań w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc oraz torakochirurgii przez:

a) organizowanie sympozjów i konferencji naukowych oraz wystaw,
b) organizowanie konkursów na prace naukowe z zakresu gruźlicy, torakochirurgii i techniki medycznej,
c) wydawanie własnych materiałów informacyjnych i wydawnictw oraz wspieranie wydawnictw medycznych i popularyzatorskich.

  • podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez:

a) fundowanie stypendiów zagranicznych i krajowych,
b) wspieranie udziału pracowników w sympozjach naukowych w kraju i za granicą,
c) organizowanie szkoleń.

  • współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami, komitetami naukowymi, agencjami rządowymi, których cele i zadania są zbliżone z celami Fundacji.

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.