Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Logoiz1

W dniu 25.04.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z siedzibą Warszawie 00-952, ul. Miodowa 15 a Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie 01-138, ul. Płocka 26 w dniu 25.04.2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0214/22-00/318/2022/236 Projektu pn. „Wsparcie podmiotu leczniczego w celu realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych” nr POIS.09.02.00-00-0214/22 w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, umożliwiającego przeniesienie pomiędzy zadaniami zaoszczędzonych środków.

Projekt będzie realizowany w siedzibie beneficjenta tj. Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie 01-138, ul. Płocka 26.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, w tym pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 oraz z powikłanym przebiegiem COVID-19 poprzez wsparcie Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie pełni funkcję ogólnopolskiego wysokospecjalistycznego ośrodka referencyjnego w zakresie chorób płuc i krążenia płucnego, prowadząc kompleksową diagnostykę i leczenie pacjentów z całej Polski, w tym pacjentów z powikłanym przebiegiem COVID-19, wymagających pogłębionej diagnostyki i specjalistycznego leczenia. Poprzez roboty budowlane oraz doposażenie Instytutu w sprzęt medyczny, laboratoryjny oraz wyposażenie budowlane i obiektowe nastąpi poprawa udzielania świadczeń w podmiocie leczniczym. Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie szybkości, skuteczności diagnostyki i leczenia pacjentów Instytutu, zwłaszcza w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną.

W ramach realizacji projektu zostaną osiągnięte w 2022 r. wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji tj.:

  • wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – CV 29 – 6 000 000,00 PLN,
  • liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 – CV 12 -1 szt.,
  • liczba wyposażonych laboratoriów w związku z pandemią COVID-19 – CV 13 – 1 szt.,
  • liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory – CV – 15 – 15 szt.,
  • wartość zakupionego sprzętu medycznego (całkowity koszt publiczny) (CV 2) – 4 569 974,00 PLN,
  • liczba laboratoriów, które zostały nowowybudowane, nowowyposażone lub o zwiększonych możliwościach testowania COVID-19 (CV 9) – 1 szt.

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.