Informacja dla niewidomych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Choroby śródmiąższowe płuc stanowią zróżnicowaną grupę chorób o charakterze nieinfekcyjnym i nienowotworowym, w których stwierdza się trzy cechy wspólne:

– w badaniu radiologicznym klatki piersiowej – zmiany rozsiane w płucach,

– w badaniu czynnościowym płuc – zmniejszenie objętości płuc (restrykcja objętościowa),

– w badaniu gazometrycznym obniżenie utlenowania krwi tętniczej (hipoksemia).

Do najczęstszych chorób śródmiąższowych płuc należą:

– samoistne włóknienie płuc,

– alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych: płuco rolnika i płuco hodowców ptaków,

– sarkoidoza płucna.

Lekarze Instytutu uczestniczą w tworzeniu standardów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w samoistnym włóknieniu płuc.

Instytut uczestniczy w tworzeniu europejskiego rejestru chorych na samoistne włóknienie płuc (the EMPIRE registry).

Lekarze Instytutu uczestniczą w pracach Polskiego Towarzystwa Wspierania Chorych na IPF.

W Instytucie prowadzony jest program lekowy Ministerstwa Zdrowia leczenia samoistnego włóknienia płuc za pomocą pirfenidonu i nintedanibu.

Rejestracja on-line

Zachęcamy do korzystania z rejestracji online.