Specjalizacje i stażeInstytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie ma uprawnienia do prowadzenia specjalizacji i staży w następującym zakresie:

Nazwa Oddziału Specjalizacja Staż kierunkowy
I Klinika Chorób Płuc w dziedzinie chorób płuc
w dziedzinie chorób wewnętrznych
w dziedzinie chorób płuc
II Klinika Chorób Płuc w dziedzinie chorób płuc
w dziedzinie chorób wewnętrznych
w dziedzinie chorób płuc
III Klinika Chorób Płuc w dziedzinie chorób płuc
w dziedzinie chorób wewnętrznych
w dziedzinie chorób płuc
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
Klinika Chirurgii w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej z dziedziny chirurgii klatki piersiowej
w ramach specjalizacji - inne specjalności)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii (w ramach specjalizacji - anestezjologia i intensywna terapia, staż kierunkowy z torakoanestezji)


STAŻE/ SPECJALIZACJE
Lekarze ubiegający się o odbycie stażu kierunkowego (zwanego dalej "stażem") w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc (zwanego dalej "Instytutem") zobowiązani są we wcześniejszym terminie osobiście lub telefonicznie uzgodnić kwestie merytoryczne oraz ustalić wolny termin odbycia stażu w Sekretariacie odpowiedniej Kliniki lub Zakładu. W nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed rozpoczęciem stażu należy przesłać na adres Instytutu lub złożyć w Sekretariacie odpowiedniej Kliniki lub Zakładu podanie z prośbą o odbycie stażu. Powyższy wniosek musi zostać zaakceptowany i podpisany przez Kierownika danej Kliniki lub Zakładu, który również wyznacza opiekuna stażu. Warunkiem zorganizowania i przeprowadzenia stażu jest podpisanie stosownego Porozumienia, które należy załączyć wraz z podaniem.

Wzory Porozumień:

W dniu rozpoczęcia stażu należy zgłosić się do Działu Spraw Pracowniczych (pok. 115) w celu dopełnienia kwestii formalnych. W związku z tym należy przedstawić następujące dokumenty:
Uwaga: wszelkie zmiany, bądź rezygnacje ze stażu należy niezwłocznie zgłaszać w sekretariatach Klinik lub Zakładów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny
z Działem Spraw Pracowniczych
22 43-12-131