A   A   A

REGULAMIN POBYTU PACJENTÓW I ODWIEDZIN W KLINICE/ODDZIALE

 1. Pracą Kliniki kieruje Kierownik Kliniki/Oddziału.
 2. Poza godzinami pracy oraz w dni wolne osobą odpowiedzialną za Klinikę/Oddział jest lekarz dyżurny.
 3. Informacji o stanie zdrowia pacjenta osobie upoważnionej przez pacjenta udziela lekarz prowadzący lub kierownik kliniki/oddziału, w uzasadnionych przypadkach lekarz dyżurny.
 4. Informacje o pacjentach nie mogą być udzielane telefonicznie.
 5. Każdy pacjent jest odpowiedzialny za sprzęt i rzeczy powierzone mu na okres pobytu w Instytucie.
 6. Personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i pieniądze pozostawiane na salach chorych i nie oddane do depozytu Instytutu. W sytuacjach wyjątkowych pacjent może przekazać rzeczy wartościowe na przechowanie pielęgniarce oddziałowej.
 7. W Instytucie obowiązuje zakaz wchodzenia na teren szpitala w stanie nietrzeźwym, wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia papierosów, przyjmowania środków odurzających.
 8. Ze względu na reżim sanitarny pacjenci i odwiedzający nie mogą samodzielnie korzystać z kuchenki oddziałowej.
 9. Korzystanie z prywatnego sprzętu audio-video może odbywać się za zgodą personelu i pacjentów na sali chorych.
 10. Rzeczy pozostawione w Magazynie Rzeczy Pacjentów odbiera personel pomocniczy po uprzednim zgłoszeniu tego faktu personelowi kliniki/oddziału.
 11. W dniu wypisu pacjent jest zobowiązany do opuszczenia łóżka w godzinach przedpołudniowych.
 12. Ramowy Harmonogram dnia:
  Lp GodzinaRozkład dnia
  1. 6.00-8.00Pomiar temperatury ciała, zabiegi pielęgniarskie
  Toaleta chorych
  Pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych
  2. 8.00-8.30Śniadanie
  3. 8.30-9.00Zabiegi pielęgniarskie, badania diagnostyczne
  4. 9.00-11.00 Obchody lekarskie
  5. 11.00-13.00Badania diagnostyczne, zabiegi lecznicze
  Porządkowanie sal
  6. 12.30-13.00Obiad
  7. 13.30-16.00Czas własny
  Zabiegi pielęgniarskie
  8. 16.00-16.30Pomiar temperatury ciała
  9. 17.00-17.30Kolacja
  10. 17.30-19.00Obchód lekarski, zabiegi pielęgniarskie
  11. 19.00-22.00Czas własny
  Zabiegi pielęgniarskie
  Toaleta pacjentów
  12. 22.00-6.00Cisza nocna
 13. Pacjenci zobowiązani są do:
  • zgłaszania pielęgniarce każdej potrzeby opuszczenia oddziału i powrotu na oddział,
  • obecności na sali w porze obchodów lekarskich i zabiegów pielęgniarskich
  • nie przyjmowania własnych leków bez wiedzy personelu medycznego,
  • nie przechowywania łatwo psujących się produktów żywnościowych poza lodówką,
  • nie zmieniania samodzielnie przydzielonego łóżka i sali,
  • posiadania na oddziale tylko najpotrzebniejszych rzeczy osobistych.
 14. Odwiedziny pacjentów, z wyłączeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, mogą odbywać się od godziny 8.00 do godziny 22.00, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą one zakłócać procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez pracowników kliniki/oddziału.
 15. Możliwe są dodatkowe wizyty za zgodą personelu medycznego.
 16. W wyjątkowych przypadkach czas wizyt może być ograniczony przez personel medyczny. W razie zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów odwiedziny mogą być wstrzymane
 17. Jednego pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie dwie osoby.
 18. Odwiedzający poniżej 14 roku życia mogą przebywać w salach chorych wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 19. Odwiedzający zobowiązani są do:
  • zachowania ciszy i spokoju na terenie Instytutu,
  • pozostawiania wierzchniego ubrania w szatni,
  • nie siadania na łóżkach szpitalnych,
  • nie obsługiwania sprzętu medycznego, będącego na wyposażeniu sal,
  • korzystania z pomieszczeń i urządzeń sanitarnych wyznaczonych do ich użytku.
  • podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu medycznego.
 20. Z treścią Regulaminu pobytu pacjentów i odwiedzin w klinice/oddziale oraz z prawami pacjenta jest zapoznawany każdy nowo przyjęty pacjent i/lub osoba odwiedzająca.