IV Klinika Chorób Płuc

kierownik: prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

tel. 43 12 114   faks 43 12 414 p.sliwinski@wp.pl

IX Oddział

kierownik: prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

tel. 43 12 114   faks 43 12 414 p.sliwinski@wp.pl
IX Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem a także W oddziale wykonywane są następujące procedury specjalistyczne:

Lekarze zatrudnieni w Zakładzie udzielają także świadczeń w Poradni Pulmonologicznej w Przychodni Przyklinicznej IGiChP

Poradnia Domowego Leczenia Tlenem

dr n. med. Przemysław Bieleń

tel. 43 12 135   faks 43 12 233 p.bielen@wp.pl
Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem przewlekłej niewydolności oddychania. Zakres działań obejmuje:

W Poradni przyjmowani są pacjenci celem kwalifikacji do domowego leczenia tlenem na podstawie skierowania otrzymanego od lekarza z Poradni Rejonowej lub po wypisaniu z oddziału szpitalnego. Obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem telefonu (22) 4312 135 w godzinach 9:00 - 15:00.

Poradnia zajmuje się również wypożyczaniem oraz oceną techniczną koncentratorów tlenu. Przed wypożyczeniem koncentratora tlenu najpierw lekarz a potem pielęgniarka informują pacjenta i jego opiekunów o zasadach leczenia tlenem oraz sposobie obsługi i konserwacji koncentratora. Pacjenci otrzymują urządzenie do użytkowania nieodpłatnie po podpisaniu oświadczenia przez pacjenta oraz jego dwóch żyrantów. Po śmierci pacjenta aparat zwracany jest przez jego opiekunów do Poradni. Pacjenci leczeni tlenem są zobowiązani do 4 wizyt w ciągu roku (co 3 miesiące) celem wykonania badań kontrolnych obejmujących:

Te same zasady obowiązuję przy wypożyczaniu pacjentom respiratorów do prowadzenia nieinwazyjnego wspomagania wentylacji w warunkach domowych.

Dwie pielęgniarki pracują w terenie wizytując każdego pacjenta w jego domu co 3 miesiące. Podczas wizyty oceniany jest stan ogólny pacjenta, wykonuje się pomiar saturacji krwi u pacjenta pulsoksymetrem oraz sprawdza sprawność aparatu (pomiar stężenia produkowanego tlenu, stan licznika). Poradnia DLT ściśle współpracuje z II Kliniką Chorób Płuc IGiChP, do której kierowani są wszyscy pacjenci wymagający hospitalizacji w celu kwalifikacji do DLT lub leczenia zaostrzenia przewlekłej niewydolności oddychania. Obowiązują ogólne zasady kierowania do Kliniki jak w całym Instytucie.
Z Poradnią DLT współpracuje także z Poradnia POChP w Przychodni Przyklinicznej IGiChP. Obowiązują ogólne zasady przyjmowania do Poradni jak w całym Instytucie. W Poradni przyjmuje dr Jacek Kołakowski.
Zapisy pod tel.(22) 43 12 118 lub 357 w godzinach 8:00 - 15:00.

Pracownia Snu

doc. dr hab. n. med. Robert Pływaczewski

tel. 43 12 211   faks 43 12 454 r.plywaczewski@igichp.edu.pl
Pracownia zajmuje się diagnostyką i nieinwazyjnym leczeniem zaburzeń oddychania w czasie snu (ZOCS). Zakres działań obejmuje:

W Pracowni lekarz i jeden technik pracują na zmianę dzienną a kolejnych 3 techników na zmianę pełni dyżury nocne w godzinach 20:00 - 8:00

Z Pracownią Snu współpracuje Poradnia Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu w Przychodni Przyklinicznej IGiChP. Obowiązują ogólne zasady przyjmowania do Poradni jak w całym Instytucie. W Poradni przyjmuje dr Luiza Jonczak. Zapisy pod tel. (22) 43 12 118 lub 357 w godzinach 8:00 - 15:00.
Przed wizytą w Poradni konieczne jest wypełnienie ankiety, którą można pobrać z linku poniżej lub otrzymać w Rejestracji Przychodni.

Pracownia Snu ściśle współpracuje z II Kliniką Chorób Płuc IGiChP, do której kierowani są wszyscy pacjenci wymagający hospitalizacji w celu rozpoczęcia leczenia aparatem CPAP. Obowiązują ogólne zasady kierowania do Kliniki jak w całym Instytucie.

Pracownia Badań Czynnościowych

lek. med. Emil Wojda

tel. 43 12 233   faks 43 12 233 emilwojda@wp.pl
Pracownia zajmuje się wykonywaniem następujących procedur:

Na badania wykonywane w Pracowni Badań Czynnościowych kierują lekarze prowadzący z poszczególnych Klinik IGiChP oraz konsultanci z Przychodni Przyklinicznej IGiChP. Badania są wykonywane po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu badania pod tel. (22) 4312 233 w godzinach 9:00 - 15:00.