Rada Naukowa Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w sprawach dotyczących jego organizacji i rozwoju, działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju jego kadry naukowej.

Do głównych zadań Rady Naukowej należą: Rada Naukowa Instytutu posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych: w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna.