NOWE ZACHOROWANIA NA GRULICÊ W I, II, III KW
2004 ROKU W POLSCE WG WOJEWÓDZTW
 
WOJEWÓDZTWO gruŸlica
płuc Bk(+)
gruŸlica
płuc Bk(-)
gruŸlica
pozapłucna Bk(+)
gruŸlica
pozapłucna Bk(-)
razem
DOLNOŒL„SKIE 227 114 8 28 337
KUJAWSKO-POMORSKIE 219 59 7 24 309
LUBELSKIE 316 241 6 31 594
LUBUSKIE 68 51 1 8 128
ŁÓDZKIE 318 230 16 42 606
MAŁOPOLSKIE 308 95 17 11 431
MAZOWIECKIE 452 506 20 71 1049
OPOLSKIE 132 60 4 14 210
PODKARPACKIE 214 110 14 17 355
PODLASKIE 120 50 6 9 185
POMORSKIE 175 223 6 13 417
ŒL„SKIE 470 401 17 58 946
ŒWIÊTOKRZYSKIE 143 163 4 20 330
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 144 149 5 14 312
WIELKOPOLSKIE 212 124 5 21 362
ZACHODNIO-POMORSKIE 149 96 6 33 284
RAZEM 3667 2672 142 414 6895

Zakład Epidemilogii