Światowy Dzień Gruźlicy
24 Marzec 2015
Reach the 3 Million: Reach, Treat, Cure Everyone

Główny Inspektorat Sanitarny Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
W 2015 roku Światowy Dzień Gruźlicy obchodzony jest pod hasłem:

Trzy miliony chorych na gruźlicę na świecie nie ma dostępu do systemu opieki medycznej. Wykryj. Lecz. Wylecz wszystkichW 2013 roku, według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na gruźlicę zachorowało około 9,0 mln osób na świecie. Ta liczba chorych jest wyższa niż podana w ubiegłym roku (8,6 mln), ponieważ uzyskano pełniejsze dane z kilku krajów, w tym z Nigerii, kraju o dużej liczbie ludności i wysokiej zapadalności, co wpłynęło na globalną sytuację epidemiologiczną gruźlicy. Z powodu gruźlicy zmarło na świecie 1,5 mln osób (w tym 0,4 mln zakażonych HIV). Gruźlicę wykryto u 550 tys. dzieci; 80 tys. dzieci zmarło na tę chorobę. W większości regionów świata zapadalność na gruźlicę powoli spada; zmniejszyła się o 45% od 1990 roku umieralność z powodu gruźlicy. Większość przypadków gruźlicy wykryto w Azji (56%) i Afryce (29%). Kraje o największej liczbie chorych to Indie (2,0-2,3 mln), Chiny (0,9-1,1 mln) i Nigeria (340-880 tys.). 1,1 mln chorych na gruźlicę jest jednocześnie zakażona HIV, najwyższy odsetek takich osób to mieszkańcy Afryki. W niektórych rejonach na południu Afryki ponad połowa chorych na gruźlicę jest zakażona HIV. U 480 tys. chorych z całego świata wykryto gruźlicę wielolekooporną (multidrug resistant tuberculosis-MDR-TB), wywołaną przez prątki oporne jednocześnie na izoniazyd i ryfampicynę - dwa najsilniejsze leki przeciwprątkowe. Najwięcej chorych na MDR-TB pochodzi z Indii i Chin. Nie wszystkie przypadki gruźlicy są wykrywane i rejestrowane. WHO szacuje, że trzy miliony chorych na gruźlicę nie dostało właściwego leczenia, ponieważ nie miało dostępu do systemu opieki zdrowotnej. Blisko połowa takich "zagubionych przypadków" to mieszkańcy Indii, Nigerii i Pakistanu.

Najwyższe współczynniki zapadalności na gruźlicę wykazano w południowej części Afryki, gdzie duży odsetek populacji jest zakażony HIV. W Lesotho, Swazilandzie i Republice Południowej Afryki każdego roku na gruźlicę zapada 1 na 100 mieszkańców (zapadalność 1000/100000).

Najniższe wskaźniki zapadalności mają zamożne kraje Europy, Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, Australia i Nowa Zelandia (<10/100 000).

W Polsce w 2013 roku zarejestrowano 7250 przypadków gruźlicy, 292 zachorowania mniej niż w roku poprzednim i 2243 mniej niż dziesięć lat wcześniej. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w 2013 roku wyniosła 18,8. Należymy już do krajów o zapadalności niskiej (<20/100 000), jednak nadal wyższej niż średnia w Unii Europejskiej (UE) i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) - 12,7/100 000. W 18 krajach UE i EEA odnotowano mniej niż 10 zachorowań na 100 000 ludności.

Najczęstszą postacią gruźlicy jest gruźlica płuc. W 2013 roku stanowiła 94,3% wszystkich zachorowań (6835 przypadków). Przypadki gruźlicy płuc potwierdzonej w posiewie, czyli z pewnym rozpoznaniem (4663 chorych), stanowiły 68,2% wszystkich zachorowań na gruźlicę płuc. 2859 osób miało najbardziej zakaźną postać choroby- z dodatnimi wynikami bakterioskopii plwociny.

415 chorych, 5,7 % wszystkich przypadków, miało wyłącznie gruźlicę pozapłucną. Podobnie jak w przeszłości, najczęstszą postacią gruźlicy pozapłucnej było gruźlicze zapalenie opłucnej - 142 zachorowania. Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu zarejestrowano w 7 przypadkach. Nie stwierdzono żadnego zachorowania na tę ciężką postać gruźlicy wśród dzieci i młodzieży, W wielu krajów europejskich udział gruźlicy pozapłucnej jest większy, przekraczając 40% w Islandii, Szwecji, Holandii i Wielkiej Brytanii.

W Polsce największa zapadalność na gruźlicę występuje w starszych grupach wieku. Średni wiek chorych wynosił 53,5 lat (nowe zachorowania); najwyższy współczynnik zapadalności (33,7/100 000) stwierdzono u osób w wieku lat 65 i starszych.

W 2013 roku zgłoszono 116 przypadków gruźlicy u dzieci do 14 roku życia, które stanowiły 1,6% wszystkich zachorowań i 113 zachorowań w grupie młodzieży w wieku 15- 19 lat. Współczynnik zapadalności w grupie dzieci wyniósł 2,0 na 100 000 i był wyższy niż w latach poprzednich. Odnotowano natomiast spadek zapadalności na gruźlicę w grupie młodzieży w wieku od 15 do 19 lat (5,2; w roku 2012-7,3/100 000).

W krajach UE i EEA dzieci stanowiły 4% wszystkich przypadków, co wiąże się z obecnością w tych krajach wielu młodych imigrantów z krajów o złej sytuacji epidemiologicznej gruźlicy.

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2013 roku zapadalność na gruźlicę w grupie mężczyzn była wyższa niż u kobiet (26,8 vs. 11,4/100 000); największa różnica zapadalności w grupach płci występowała u osób w wieku od 55 do 59 lat - 55,5 vs. 13,3/100 000. Rok 2013 był czwartym z rzędu rokiem, w którym zapadalność wśród mieszkańców miast była wyższa w porównaniu z ludnością wiejską (20,0 vs. 17,1/100 000).

W Polsce od lat występują znaczne różnice w zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci między województwami. Najwyższą w 2013 roku zarejestrowano w woj. lubelskim - 27,4, świętokrzyskim - 24,3 i śląskim - 23,9; najniższą- w woj. wielkopolskim - 9,9, podlaskim - 12,5 i podkarpackim - 13,1/100 000.

Zarejestrowano 52 cudzoziemców chorych na gruźlicę, którzy stanowili 0,7% wszystkich chorych. W wielu krajach UE i EEA imigranci dominują wśród chorych na gruźlicę: W Luksemburgu stanowili w 2013 roku 95% chorych; w Szwecji, Norwegii i na Malcie >85%.

Rzadkie były także przypadki współwystępowania gruźlicy i HIV. Wg danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny w 2013 roku gruźlica była chorobą wskaźnikową u 35 chorych na HIV/AIDS. Liczba ta nie zmienia się znacząco od kilku lat.

W Polsce nieliczne są zachorowania na gruźlicę wywołaną przez prątki oporne na leki. Wśród chorych zarejestrowanych w 2013 roku było 40 przypadków gruźlicy wielolekoopornej (MDR-TB). Chorzy ci stanowili 0,9% przypadków potwierdzonych bakteriologicznie ze znanymi wynikami lekowrażliwości (znane u 92,6% chorych z dodatnimi wynikami posiewów). W krajach UE chorzy na MDR-TB stanowili 4% chorych ze znanymi wynikami lekowrażliwości prątków.

W roku 2013 zaszczepiono BCG 343 148 noworodków, co stanowiło 92,5% ogółu żywo urodzonych noworodków (dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny).

W 2012 roku gruźlica była przyczyną zgonu 630 osób. Współczynnik umieralności w grupie mężczyzn był ponad 3 razy wyższy niż wśród kobiet (2,6 vs. 0,8/100 000). Nie odnotowano zgonu z powodu gruźlicy w grupie dzieci i młodzieży. Umieralność z powodu gruźlicy w uprzemysłowionych krajach europejskich jest niższa niż 1 na 100 000; w Polsce nadal wyższa- 1,6.

Maria Korzeniewska- Koseła
Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie organizuje, pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego, konferencję prasową z okazji Światowego Dnia Gruźlicy. Konferencja odbędzie się 18 marca (środa) 2015 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Instytutu (ul. Płocka 26, sala wykładowa WHO)