Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Główne kierunki działalności badawczej i klinicznej w ostatnich latach

Instytut jest wiodącą jednostką kliniczną i badawczą wdrażającą nowoczesne metody i technologie medyczne oraz prowadząca programy badawcze własne jak i w ramach współpracy międzynarodowej. Zakresem działalności Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc są schorzenia narządów klatki piersiowej zwłaszcza w zakresie chorób płuc i oskrzeli,niewydolności oddychania, nowotworów, zakażeń, zaburzeń krążenia płucnego i patologii przełyku, opłucnej oraz osierdzia. Ten wyjatkowy w kraju zakres działania jest możliwy dzięki interdyscyplinarnemu podejściu zespołu Instytutu do problemów klinicznych i naukowych, wykraczającym poza pneumonologię obejmując zwłaszcza onkologię, hematologię, mikrobiologię, immunologię i kardiologię. Pozwala to na unikalne działania zarówno kliniczne jak i badawcze i silną obecność zespołu Instytutu wśród autorów publikacji w wiodących międzynarodowych czasopismach naukowych oraz w krajowych i międzynarodowych grupach eksperckich tworzących zalecenia potępowania klinicznego i wytyczających nowe kierunki badań naukowych.

L
e
g
e
n
d
a

 Wstęp
 W diagnostyce i leczeniu
         ch. śródmiąższowe
        niewydolność oddychania
        nowotwory
        zakażenia
        krążenie płucne
        ch. osierdzia
 Instytut w UE
 Czego nie mają inni
 Uprawnienia akademickie
 Etyka
 Systemy zarządzania jakością

 na górę strony


Należy podkreślić, że badania naukowe (aktualnie 113 zadań badawczych w ramach 12 tematów badawczych) i działalność rozwojowa Instytutu wiążą się ściśle ze sobą. Jest to wyrazem pragmatyzmu naukowego i koncentracji środków zarówno własnych jak i pozyskiwanych z grantów zewnętrznych na badania naukowe prowadzące do doskonalenia działalności klinicznej w kraju poprzez aktywną działalność edukacyjną (kursy podyplomowe, specjalizacje, wyklady, organizacja sympozjów i kongresów, w tym międzynarodowych).


Syntetyczny opis osiągnięć praktycznych, dotyczących wykorzystania wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w jednostce

Ocena funkcjonowania jednostki po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Instytut jest przygotowany do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej w zakresie działalności naukowej. Dowodem na to jest realizacja kilku grantów finansowanych przez Unię Europejską w ramach ramowych programów IV i V.

W zakresie działalności usługowej zarówno kwalifikacje personelu jak i wyposażenie w sprzęt jest wystarczające. Natomiast socjalne warunki w których przebywają pacjenci wymagają poprawy zwłaszcza w zakresie przestrzeni życiowej. Zapotrzebowanie na usługi medyczne w Instytucie i rachunek ekonomiczny nie pozwala na zwiekszenie komfortu chorych poprzez zmniejszenie liczby łóżek. Pomocne byłyby Inwestycje zwłaszcza w nowoczesną przychodnie i bezpośrednie własne zaplecze hotelowe niezbędne dla zmniejszenia obciążenia kwalifikowanej bazy łóżkowej Klinik, związanego z licznymi pacjentami przyjeżdżającymi na badanie, leczenie lub okresową kontrolę z obszaru całego kraju.

L
e
g
e
n
d
a

 Wstęp
 W diagnostyce i leczeniu
         ch. śródmiąższowe
         niewydolność oddychania
         nowotwory
         zakażenia
         krążenie płucne
         ch. osierdzia
 Instytut w UE
 Czego nie mają inni
 Uprawnienia akademickie
 Etyka
 Systemy zarządzania jakością

 na górę strony


Unikatowe stanowiska badawcze

Uprawnienia akademickie.

Na podstawie art.5 ust.1 Ustawy z dnia 12.09.1990r. o tytule naukowym i stopniach naukowych Dz.U. nr 65 poz. 386 (z późniejszymi zmianami) Rada Naukowa posiada uprawnienia do nadawania stopnia:

Uprawnienia te posiada Instytut nieprzerwanie od 1956 r.

Przestrzeganie zasad etyki w nauce

W Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc działa Komisja Etyki Badań Naukowych. Komisja liczy 11 osób, w tym pięciu członków jest spoza Instytutu. Posiedzenia Komisji odbywają się średnio raz w miesiącu, ocenie podlegają wszystkie badania realizowane w Instytucie, w których wykonywane są badania na ludziach.

Wdrożone systemy zarządzania jakością (laboratoria akredytowane, uprawnienia do certyfikacji, notyfikacja przy instytucjach UE, itp.)

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii IGiChP wdrożony jest międzynarodowy system kontroli jakości przyjęty w Unii Europejskiej. Certyfikat wydany przez Labquality (ISO 9002).

Zakład Mikrobiologii jest w trakcie procesu akredytacji w PCBC Kierownik Zakładu i jego z-ca ukończyli kursy w PCBC na temat kierowania placówki poprzez zarządzanie jakością. Wszystkie procedury diagnostyczne i w badaniach naukowych posiadają system kontroli wewnętrznej , zewnętrznej i opisane procedury. Zakład Mikrobiologii nadzoruje proces akredytacji w 130 laboratoriach prątka w Polsce.

L
e
g
e
n
d
a

 Wstęp
 W diagnostyce i leczeniu
         ch. śródmiąższowe
         niewydolność oddychania
         nowotwory
         zakażenia
         krążenie płucne
         ch. osierdzia
 Instytut w UE
 Czego nie mają inni
 Uprawnienia akademickie
 Etyka
 Systemy zarządzania jakością

 na górę strony