DLT


Karta informacyjna Projektu pn.

"Wzrost potencjału badawczego i infrastrukturalnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie w dziedzinach innowacyjnych technik diagnostycznych"

zrealizowanego w okresie od 2010-06-23 do 2012-11-30 w ramach:
Działania 1.1 "Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego"
Priorytet 1 "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.