Klasyfikacja działań pielęgniarskich

Marek Ziegman, Grażyna Wójcik

Streszczenie

Badacze zajmujący się pielęgniarstwem od kilku lat z coraz większym powodzeniem zmagają się z problemem nazewnictwa diagnoz i podejmowanych działań dla celów zawodowych, czego wynikiem jest bardzo bogate piśmiennictwo1-101.

Niniejsza praca jest próbą przedstawienia dominujących w tym piśmiennictwie modeli i sposobów ujęcia systemu klasyfikacji działań pielęgniarskich, jak również znalezienia odpowiedzi na pytanie, który z nich najlepiej odpowiadałby potrzebom polskiego pielęgniarstwa.

Wstęp

Od kilkudziesięciu lat na świecie daje się zauważyć tendencję do ujmowania w ramy terminologiczne profesji, których zakres działania wymyka się prostym definicjom i klasyfikacjom. Dotyczy to w równej mierze zawodu lekarza jak i pielęgniarki. Lekarze niewątpliwie są bardziej zaawansowani w procesie nadawania „imion” przedmiotowi swojego działania (wystarczy wspomnieć klasyfikacje ICD10 i ICD9CM oraz wersje wstępne

ICD10CM),  jednak nadal nie można tych klasyfikacji uznać za konceptualnie zakończone. 

Głównymi przyczynami, dla których systemy taksonomiczne odnoszące się do zawodów medycznych rozwijają się tak wolno i z oporami zainteresowanych środowisk są między innymi:

 1. ogromny i szybko narastający obszar działania danego zawodu
 2. wspólne obszary działania różnych zawodów medycznych przy równocześnie nieprecyzyjnie określonych kompetencjach dla każdego z nich,
 3. współistnienie w zakresie profesji obszarów mających charakter techniczny  (instrumentacja diagnostyki i interwencji, organizacja i optymalizacja) oraz humanistyczny. Ten ostatni zawiera, obok trudnej do sprecyzowania filozofii pojmowania zawodu w odniesieniu do chorego i środowiska, takie akty jak wymianę  myśli, emocji, okazywanie wsparcia, edukację i in., których ujęcie w ramy terminologiczne jest zadaniem karkołomnym i z góry narażonym na krytykę za niejednoznaczność, a nawet „dehumanizację”.

Pielęgniarstwu dla celów bieżących oraz w celach teoretycznego ujęcia istoty działań profesji  potrzebne są trzy główne systemy klasyfikacji:

 1. Klasyfikacja zjawisk, z jakimi spotyka się pielęgniarka (chodzi tu przede wszystkim o „diagnozę pielęgniarską”, tj. orzeczenie o stanie zdrowia pacjenta skierowane na ustalenie zakresu działań pielęgniarki,
 2. Klasyfikacja wspomnianych działań opisująca jednoznacznie tak czynności jak i ich podmiot, przedmiot,
 3. Klasyfikacja wyników działania pielęgnacyjnego określająca możliwie precyzyjnie powiązania między obiektami należącymi do klasyfikacji zjawisk i działań. Inaczej mówiąc, chodzi m.in. o powiązania wyników działania pielęgniarki, spowodowanego stanem pacjenta, ze zmianami tego stanu.

Z naturalnych zatem powodów wszelkie poważniejsze próby wypracowania taksonomii zmierzały do opracowania bądź wszystkich wymienionych powyżej typologii, bądź kreślenia relacji między prezentowaną klasyfikacją, a istniejącymi – wówczas miały one charakter dopełniający. W niniejszej pracy przedstawimy dwa główne podejścia wypracowane w ostatnich latach:

ICNP (International Classification for Nursing Practice)4;8;17;23-25;40;41;43;44;52 

oraz

NIC (Nursing Interventions Classification)5;10;28;30;37;39;58;59;63.

Przesłanki wyjściowe

Ocena opracowywanych systemów klasyfikacji powinna się opierać na kryteriach wynikających przede wszystkim  z przyczyn, dla których są one wprowadzane. Wśród nich za najważniejsze uznano8;30:

 1. Standaryzację słownictwa, jakim posługują się pielęgniarki.
 2. Wysoki poziom wzajemnego zrozumienia między grupami pracującymi nawet w skrajnie odmiennych warunkach i kulturze.
 3. Poszerzenie wiedzy pielęgniarek na temat relacji między diagnozą pielęgniarską, działaniem a jego wynikiem,
 4. Rozwój baz danych i systemów informacyjnych wspomagających działalność bieżącą i zarządzanie ochroną zdrowia ,
 5. Wspieranie nauczania i rozwoju zawodowego,
 6. Określanie niezbędnych nakładów na opiekę pielęgniarską,
 7. Planowanie zasobów niezbędnych w codziennej praktyce,
 8. Nawiązanie do innych medycznych systemów klasyfikacji.

Dodatkowe warunki, jakie powinny spełniać te klasyfikacje to:

 1. Otwartość rozumiana jako zdolność do niezaburzonego rozwijania systemu klasyfikacji w miarę pojawiania się nowych obiektów,
 2. Zupełność, rozumiana jako pokrywanie zakresem wszystkich istniejących obiektów,
 3. Wypełnienie rozumiane jako relacja między liczbą odrębnych w klasyfikacji stanów, a istniejącymi stanami i obiektami,
 4. Jednoznaczność rozumiana jako przyporządkowane możliwie  1-1 zjawiska (obiektu) do danej pozycji klasyfikacyjnej,
 5. Brak redundancji rozumiany jako możliwe zwarty (bez powtórzeń) sposób notacji,
 6. Prostota niezbędna dla celów praktycznych.

Klasyfikacje – koncepcja, zasady konstrukcyjne, krytyczna ocena

ICNP – Międzynarodowa klasyfikacja dla praktyki pielęgniarskiej

ICNP dotyczy wszystkich trzech aspektów klasyfikacji pielęgniarskich, o których wspomniano na wstępie – zjawisk, działań i wyniku. Pokrótce omówimy tu drugi z elementów dotyczący działań, aczkolwiek koncepcja dotycząca dwóch pozostałych zakłada identyczny sposób budowania zdań w tej systematyce, dzięki czemu (o czym mowa poniżej), w sposób naturalny uzyskuje się punkty styku między klasyfikacjami.

Ogólną zasadą ICNP jest użycie koncepcji ośmiu osi (wymiarów), w których lokowane, a co za tym idzie i definiowane, jest dane zjawisko. Można to sobie wyobrazić jako wielowymiarowy układ współrzędnych bądź, co zapewne jest prostsze pojęciowo, jako układ ośmiu tablic zawierających klasyfikację i opisy poszczególnych aspektów (własności) dla obiektów mających znaleźć odzwierciedlenie w klasyfikacji. Pozycje w tablicach są dodatkowo kodowane za pomocą kombinacji cyfr i liter, co pozwala na zwarty zapis. Można to przedstawić jak na rysunku.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak widać „zdania” (dalej używać będziemy słowa „zdania” mając na myśli  wynikające z klasyfikacji złożone definicje obiektów. Mimo że nie są to zdania w rozumieniu języka naturalnego, w klasyfikacji pełnią niewątpliwie taką rolę) w klasyfikacji budujemy poprzez dostawianie wyrazów (pod-zdań) branych z tablic odpowiadających kolejnym osiom – od A do H. Nazwy osi i związane z nimi definicje są oczywiście różne dla klasyfikacji dotyczącej zjawisk i działań. Tablice dla poszczególnych osi zbudowane są w układzie hierarchicznym, to znaczy na kolejnych (poczynając od lewej) pozycjach kodu podawane są narastające w szczegółowości określenia. Przykładowo –w klasyfikacji dotyczącej działań 2A.2 to radzenie sobie, 2A.2.1 to organizacja,  2A.2.1.1 to koordynowanie, 2A.2.1.1.1 to planowanie, 2A.2.1.1.1.1 to wyznaczanie priorytetów.

Dalej omówimy konstrukcję klasyfikacji działań i zbudujemy dla niej kilka przykładowych zdań.

Klasyfikacja działań (Nursing actions classification)

W klasyfikacji tej poszczególne osie to:

 1. Typ akcji - akt wykonywany w czasie działania. Przykłady: uczenie, wkładanie, monitorowanie.
 2. Przedmiot działania ­- obiekt (element), na który wpływa określone działanie pielęgniarskie lub który określa zakres działania. Przykłady: ból, niemowlę, świadczenia w domu,
 3. Środki – obiekt użyty w czasie działania pielęgniarskiego. Określenie to dotyczy tak środków technicznych jak i określonych prac lub planu działania. Przykłady: bandaż, techniki oddychania, wypis,
 4. Czas – zorientowanie działania w czasie. Zawarte jest w tym tak określenie punktów czasowych jak i przedziałów czasu, zdefiniowanych jako odstęp między dwoma zdarzeniami. Przykłady: przy wypisie, śródoperacyjny, przedurodzeniowy,
 5. Topologia – obszar anatomiczny odnoszony do punktu środkowego albo rozmiar anatomiczny objęty działaniem pielęgniarskim. Przykłady: prawy, całkowity, jednostronny.
 6. Lokalizacja – lokalizacja anatomiczna lub przestrzenna działania pielęgniarskiego. Lokalizacja dotyczy tak miejsc ciała określonych jako części anatomiczne jak i  lokalizacji działań pielęgniarskich bądź też miejsc gdzie są one wykonywane.  Przykłady: głowa, ramię, dom, miejsce pracy.
 7. Dojście  – droga (dostęp) jaki jest wykorzystany przy wykonywaniu działania,. Przykłady: doustnie, podskórnie.
 8. Beneficjant – podmiot, dla korzyści którego wykonywane jest działanie. Przykłady: jednostka, grupa.

Poniżej przytaczamy niewielkie fragmenty tablic (źródło - 8) dla poszczególnych osi, co pozwoli nam pokazać ich strukturę, jak również skonstruować przykładowe zdania. Czytelnik wybaczy, mamy nadzieję, autorom nieuniknione błędy tłumaczenia. Zostało ono wykonane w celu ilustracji i nie pretenduje do ścisłości, jaka byłaby niezbędna przy pełnym spolszczaniu omawianej klasyfikacji.

 1. Typ akcji

2  Działania pielęgniarskie

2A.1

Obserwowanie

2A.4.4.1.2

Ustalenie raportu z

2A.1.1

Identyfikowanie

2A.4.4.2

Obecność

2A.1.1.1

Wytyczanie planu

2A.4.4.3

Współpraca

2A.1.1.2

Zrobienie zarysu

2A.4.4.4

Kontraktowanie

2A.1.2

Zdefiniowanie, ustalenie, podjęcie decyzji

2A.4.4.4.1

Negocjowanie

2A.1.2.1

Badanie

2A.4.4.4.1.1

Kulturalne pośredniczenie

2A.1.2.1.1

Osłuchiwanie

2A.4.4.5

Zachwalanie

2A.1.2.1.2

Obmacywanie

2A.4.4.6

Podnoszenie na duchu

2A.1.2.1.3

Opukiwanie

2A.4.4.7

Dotykanie

2A.1.2.1.4

Badanie przesiewowe

2A.4.4.7.1

Trzymanie ręki

2A.1.2.2

Testowanie

2A.4.4.7.2

Obejmowanie kogoś/ przytulanie

2A.1.2.3

Analizowanie

2A.5

Informowanie

2A.1.2.4

Sprawdzanie

2A.5.1

Uczenie

2A.1.2.5

Weryfikowanie

2A.5.1.1

Instruowanie/ szkolenie

2A.1,2.6

Mierzenie

2A.5.1.1.1

Trenowanie

2A.1.2.6.1

Ważenie

2A.4.1.1.1.1

Trening autogenny

......-......

.......-.......

2A.5.1.2

Edukowanie

2A.4.2

Traktowanie/ leczenie

2A.5.2

Prowadzenie

2A.4.2.1

Przynoszenie ulgi

2A.5.2.1

Występowanie powracającego zjawiska przed terminem

2A.4.2.2

Łagodzenie, uśmierzanie

2A.5.2.2

Doradzanie

2A.4.2.3

przywracanie pacjenta do sił

2A.5.2.3

Konsultowanie

2A.4.2.3.1

Przywracanie do życia

2A.5.3

Opisywanie

2A.4.2.3.2

Rehabilitowanie

2A.5.3.1

Zapisywanie/ rejestrowanie

2A.4.3

Zapobieganie

2A.5.3.2

Dokumentowanie

2A.4.3.1

Ochranianie

2A.5.4

Przeprowadzanie wywiadu

2A.4.3.2

Unikanie czegoś

2A.5.5

Wyjaśnianie

2A.4.4

Ustalanie pokrewieństwa

 

 

2A.4.4.1

Porozumiewanie się

 

 

2A.4.4.1.1

Słuchanie

 

 

 

 1. Przedmiot działania

2  Działania pielęgniarskie

2B.1

Fenomen (przedmiot działań pielęgniarskich)

2B.2.1.1.1.1.1.1.17

Matka chrzestna

2B.2

Inny cel

2B.2.1.1.1.1.1.1.18

Ojciec chrzestny

2B.2.1

Rzeczy

2B.2.1.1.1.1.1.1.19

Babcia

2B.2.1.1

Rzeczy naturalne

2B.2.1.1.1.1.1.1.20

Dziadek

2B.1.1.1

Organiczny

2B.2.1.1.1.1.1.1.21

Opiekun

2B.2.1.1.1.1

Zwierzę

2B.2.1.1.1.1.1.1.22

Pacjent

2B.2.1.1.1.1.1

Człowiek

2B.2.1.1.1.1.1.1.23

Klient

2B.2.1.1.1.1.1.1

Osoba

2B.2.1.1.1.1.1.1.24

Małżonek/ka

2B.2.1.1.1.1.1.1.1

Noworodek

2B.2.1.1.1.1.1.1.25

Małżeństwo

2B.2.1.1.1.1.1.1.2

Nowonarodzony

2B.2.1.1.1.1.1.1.26

Rodzina oczekująca narodzin dziecka

2B.2.1.1.1.1.1.1.3

Niemowlę

2B.2.1.1.1.1.1.1.27

Powiększająca się rodzina

2B.2.1.1.1.1.1.1.4

Małe dziecko

2B.2.1.1.1.1.1.2

Ciało

2B.2.1.1.1.1.1.1.5

Przedszkolak

2B.2.1.1.1.1.1.2.1

Część ciała

2B.2.1.1.1.1.1.1.6

Dziecko w wieku szkolnym

2B.2.1.1.1.1.1.2.1.1

A

2B.2.1.1.1.1.1.1.7

Wiek dojrzewania

2B.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1

Brzuch

2B.2.1.1.1.1.1.1.8

Dorosły

2B.2.1.1.1.1.1.2.1.1.2

Amputowana noga

2B.2.1.1.1.1.1.1.9

Osoba w starszym wieku

2B.2.1.1.1.1.1.2.1.1.3

Zwieracz odbytu

2B.2.1.1.1.1.1.1.10

Opiekun

2B.2.1.1.1.1.1.2.1.1.4

Kostka

2B.2.1.1.1.1.1.1.11

Rodzeństwo

2B.2.1.1.1.1.1.2.1.1.5

Odbytnica

2B.2.1.1.1.1.1.1.12

Siostra

2B.2.1.1.1.1.1.2.1.1.6

Otoczka/ aureola

2B.2.1.1.1.1.1.1.13

Brat

2B.2.1.1.1.1.1.2.1.1.7

Ramię

2B.2.1.1.1.1.1.1.14

Rodzic

2B.2.1.1.1.1.1.2.1.1.7.1

Przedramię

2B.2.1.1.1.1.1.1.15

Matka

2B.2.1.1.1.1.1.2.1.1.8

Tętnica

2B.2.1.1.1.1.1.1.16

Ojciec

2B.2.1.1.1.1.1.2.1.1.8.1

Tętnica płucna

 

 

.....

......

 

 

2B.2.3.2.8.2

Pierwsza pomoc

 

 1. Środki.

2. Działania pielęgniarskie

2C.1

Instrument

2C.2.4.6

Środki bezpieczeństwa

2C.1.1

Urządzenie

2C.2.5.

Terapia

2C.1.1.1

Zimny okład

2C.2.5.1

Terapia tlenowa

2C.1.1.2

Zimne zawijanie/ owijanie

2C.2.5.2

Chemoterapia

2C.1.1.3

Torba z lodem

2C.2.5.3

Krwiolecznictwo

2C.1.1.4

Ciepły okład

2C.2.5.4

Terapia promieniami

2C.1.1.5

Ciepłe zawijanie/ owijanie

2C.2.5.5

Terapia dożylna

2C.1.2

Bandaż

2C.2.5.6

Reżim sanitarny

2C.1.2.1

Opatrunek na ranę

2C.2.5.7

Terapia żywieniowa

2C.1.2.2

Gaza gęsta

2C.2.5.8

Terapia ruchowa

2C.1.2.3

Tampon

2C.2.5.9

Terapia oddechowa

2C.1.2.4
Bielizna

2C.2.5.10

Terapia relaksacyjna

2C.1.2.5

Elastyczna opaska

2C.2.5.11

Terapia wspomagana zwierzętami

2C.1.2.6

Gips

2C.2.5.12

Terapia z zastosowaniem sztuki

.....

.........

2C.2.5.13

Biblioterapia

2C.1.14.14

Szczepionka

2C.2.5.14

Muzykoterapia

2C.1.14.15

Czynnik uczulający

2C.2.5.15

Terapia przez zabawę

2C.2

Zasoby ludzkie

2C.2.5.16

Terapia rodzinna

2C.2.1

Kontakt bezpośredni

2C.2.5.17

Terapia grupowa

2C.2.1.1

Spotkanie

2C.2.5.18

Terapia funkcjonalna

2C.2.1.2

Wizyta domowa

2C.2.5.19

Terapia kryzysowa

2C.2.2

Badanie

2C.2.5.20

Terapia środowiskowa

2C.2.3

Leczenie

......

.......

2C.2.3.1

Hemodializa

2C.2.5.25

Terapia przetoczeniowa

2C.2.3.2

Dializa otrzewnowa

2C.2.5.26

Terapia za pomocą śmiechu

2C.2.3.3

Chirurgia

2C.2.5.27

Hipnoza

2C.2.3.4

Amputacja

2C.2.5.28

Medytacja

2C.2.3.5

Cięcie cesarskie

2C.2.6.

Technika

......

.........

2C.2.6.1

Technika oddychania

2C.2.4.2

Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem

2C.2.6.2

Technika ułożeniowa/pozycje

2C.2.4.3

Zapobieganie depresji

2C.2.6.3

Technika przenoszenia

2C.2.4.4

Program życia w trzeźwości

......

........

2C.2.4.5

Zap. izolacji społecznej

 

 

 


 1. Czas

2  Działania pielęgniarskie

2D.1

W trakcie

2D.3.1

Podczas poczęcia

2D.1.1

W trakcie przyjęcia

2D.3.2

Podczas porodu

2D.1.2

W trakcie wypisu ze szpitala

2D.3.3

Podczas operacji

2D.2

Przed

2D.3.4

Podczas wizyty

2D.2.1

Przed poczęciem

2D.3.5

Podczas hospitalizacji

2D.2.2

Przed porodem

2D.4

Po

2D.2.3

Przed operacją

2D.4.1

Po poczęciu

2D.2.4

Przed przyjęciem

2D.4.2

Po porodzie

2D.2.5

Przed zwolnieniem ze szpitala

2D.4.3

Po operacji

2D.2.6

Przed leczeniem

2D.4.4

Po przyjęciu

2D.3

Podczas

2D.4.5

Po zwolnieniu ze szpitala


 

 1. Topologia

 

2 Działania pielęgniarskie

2E.1

Poziomo

2E.1.2.1

Niżej w prawo

2E.1.1

Wyżej

2E.1.2.2

Niżej w lewo

2E.1.1.1

Wyżej w prawo

2E.2

Pionowo

2E.1.1.2

Wyżej w lewo

2E.2.1

Prawa (strona)

2E.1.2

Niżej

2E.2.2

Lewa (strona)


 

 1. Lokalizacja

2 Działania pielęgniarskie

2F.1

Obszar ciała

2F.1.2.3

Ciało jako całość

2F.1.1

A

2F.1.2.4

Tkanka

2F.1.1.1

Brzuch

2F.1.2.5

Jelito

2F.1.1.2

Amputacja nogi

2F.1.2.6

Mózg

2F.1.1.3

Zwieracz odbytu

2F.1.2.7

Biust

2F.1.1.4

Kostka

.....

.......

2F.1.1.5

Odbytnica

2F.1.4.1

Ucho

2F.1.1.6

Otoczka

2F.1.4.3

Łokieć

2F.1.1.7

Ramię

2F.1.4.4

Kończyna

2F.1.1.7.1

Przedramię

2F.1.4.5

Oko

2F.1.1.8

Tętnica

2F.1.4.6

Powieka

2F.1.1.8.1.

Tętnica płucna

2F.1.5

F

2F.1.1.9

Wyrostek

2F.1.5.1

Twarz

2F.1.2

B

2F.1.5.2

Płód

2F.1.2.1

Plecy

.....

.........

2F.1.2.2

Broda

2F.17

Miejsce pracy

 

 

2F.17.1

Chronione miejsce pracy

 

 

2F.18

Sąsiedztwo


Przykładowe zdania, jakie można uzyskać z tych tablic:

 

Badanie (2A.1.2.1) Stawu (2B2.1.1.1.1.1.2.1.2.2) za pomocą Pozycjonowania (2C.2.6.2) Przed zabiegiem (2D.2.6) w Dolnej lewej części ciała (2E.1.2.2) Kolano (2f.1.10.1)

czy

Testowanie 2A.1.2.2 Podaży wody (2B.2.1.2.10.3) ujęte w Protokole (2C.2.9.2) dla Społeczności jako całości (2H.2.2.2)

 

Zasada tworzenia zdań jest prosta – dobiera się pozycje z poszczególnych tabel (nie trzeba wykorzystywać do formułowania zdania wszystkich tabel – jedynie typ działania jest obowiązkowy). Każde zdanie może zawierać nie więcej niż jeden element z określonej osi.

Ułożenie klasyfikacji działań pielęgniarskich w tabele hierarchiczne reprezentujące osi (wymiary działalności pielęgniarek) jest bardzo skutecznym zabiegiem powiększającym pojemność informacyjną tak uzyskanego słownika. Dodatkową zaletą jest segmentowa struktura ułatwiająca lokalizację poszczególnych części zdania. Niestety, autorzy tej klasyfikacji niekonsekwentnie podzielili przedmioty działania pielęgniarek, skutkiem czego jest pewne przemieszanie znaczeń poszczególnych części tej klasyfikacji. Uwidocznia się to w definicjach osi. I tak oś B (Przedmiot działania ­– obiekt/element, na który wpływa określone działanie pielęgniarskie lub który określa zakres działania. Przykłady: ból, niemowlę, świadczenia w domu) zawiera obiekty/zjawiska przypisane do podmiotu działania jak i  takie, które przyporządkowane są wykonującemu. Ponadto nie jest zrozumiałe, dlaczego części tabel dla osi  B i F pokrywają się, przez co uzyskiwane zdania tracą jednoznaczność, a dodatkowo może to skutkować redundancją zapisu. Z kolei oś C stanowi przemieszanie środków użytych jak i wykonywanych prac czy planów. Powiększa to trudność w kontekstowym przypisaniu tej tablicy zawartości innych tablic odpowiadających innych osiom.  Przyjęty układ osi (bez określania kontekstowej ich zawartości) stwarza możliwość  formułowania nieskończonej prawie liczby zdań bezsensownych, tj. takich, jakie odnoszą się do działań pielęgniarskich nie tylko aktualnie nie występujących, ale i takich, jakie po prostu nie są możliwe lub zgodne z logiką. Wystarczy wziąć na chybił trafił elementy z każdej z tablicy i połączyć je spójnikami właściwymi dla typu łączonego elementu. Można uzyskać zdania w rodzaju:

Koordynowanie (2A.2.1.1) Ssaka (2B.2.1.2.11.2) za pomocą Medytacji (2C.2.5.28) Przed przyjęciem (2D.2.4) w Lewym dolnym (2E.1.2.2) Ambulansie (2F.2.5) z dojścia Podskórnego (2G.7) dla potrzeb Rodziny jako całości (2H.2.1.2)

 

Z pobieżnych obliczeń wynika, że wszystkich zdań, jakie można ułożyć przy pomocy obecnej postaci klasyfikacji jest około 1 tryliona (1 z piętnastoma zerami), co oznacza, że tylko znikoma ich część  ma odbicie w rzeczywistości. 

Identyczne zastrzeżenia dotyczą nie omówionej w tej pracy Klasyfikacji Zjawisk (w systemie ICNP).

Analiza cech omawianej klasyfikacji w odniesieniu do zacytowanych w przesłankach wyjściowych kryteriów prowadzi na następujących wniosków:

Cecha (kryterium)

Stopień spełnienia

1.      Standaryzacja słownictwa, jakim posługują się pielęgniarki.

wysoki

2.      Wysoki poziom zrozumienia wzajemnego między grupami pracującymi nawet w skrajnie odmiennych warunkach i kulturze.

średni

3.      Poszerzenie wiedzy pielęgniarek na temat relacji między diagnozą pielęgniarską, działaniem, a jego wynikiem,

średni

4.      Rozwój wspomagających baz danych i systemów informacyjnych,

dobry

5.      Wspieranie nauczania,

wątpliwy

6.      Określanie niezbędnych nakładów na opiekę pielęgniarską,

wątpliwy

7.      Planowanie zasobów niezbędnych w codziennej praktyce,

wątpliwy

8.      Nawiązanie do innych medycznych systemów klasyfikacji.

dobry

9.      Otwartość rozumiana jako zdolność do niezaburzonego rozwijania w miarę pojawiania się nowych obiektów,

wysoki

10.  Zupełność rozumiana jako pokrywanie zakresem wszystkich istniejących obiektów,

wysoki

11.  Wypełnienie rozumiane jako relacja między liczbą odrębnych w klasyfikacji stanów, a istniejącymi stanami i obiektami,

niski

12.  Jednoznaczność rozumiana jako przyporządkowane możliwie  1-1 zjawiska (obiektu) do danej pozycji klasyfikacyjnej,

średni

13.  Brak redundancji rozumiany jako możliwe zwarty (bez powtórzeń) sposób notacji

wątpliwy

14.  Prostota niezbędna dla celów praktycznych.

niski

 

NIC - Klasyfikacja Działań Pielęgniarskich

Cechy charakterystyczne tej klasyfikacji to:

1.      Intuicyjność – pochodząca z delfickiej metody określania przyporządkowań klas do domen i działań do klas,

2.      Edukacyjna postać klasyfikacyjnego standardu,

3.      Tworzenie standardu rozumienia zawodu bez zbytniego abstrahowania od praktyki.

 

Jest to klasyfikacja złożona z 3, a w istocie z 4 poziomów: domen, klas, działań (interwencji) i czynności. Nie można jej nazwać klasyfikacją hierarchiczną, ponieważ hierarchia dotyczy praktycznie dwóch pierwszych poziomów – tj. domen i klas, a ponadto, co decydujące, występują w niej nałożenia zawartości klas (lub inaczej - niejednoznaczność przypisania działań do klas). Ma to swoje odbicie w opisanych przez autorów zasadach kodowania. Sami autorzy56 piszą o tej klasyfikacji jako o „ludowej”, tj. takiej, jaka bierze początek z potrzeb praktycznych, a mniej zajmuje się modelami przyjmowanymi zwykle w taksonomii. Nie oznacza to jednak braku ścisłości, a jedynie może powodować pewien problem w odnoszeniu poszczególnych zdefiniowanych obiektów do uniwersalnych klasyfikacji stanowiących najwyższe w hierarchii ramy. Będzie o tym mowa poniżej.

Kolejne poziomy klasyfikacji to:

 1. Domena  (jest obecnie 7) - rozumiana jako zakres obejmujący działania odnoszące się poszcze­gólnych, określonych na wysokim poziomie abstrakcji potrzeb podmiotu tych działań. Podmiotem może być pacjent, lub jego rodzina, elementy środowiska, w tym także takie elementy systemu świadczenia opieki zdrowotnej jak czynności pośrednie. Pełny wykaz domen i klas zostanie podany w zestawieniu poniżej. Domeny znakowane są cyframi od 1 do 7 występującymi w łącznym kodzie na lewym jego skraju.
 2. Klasa (jest ich 30) – rozumiana jako zawarty w danej domenie zakres działań mieszczący się pojęciowo w obszarze tej domeny, a wyczerpujący dla tej domeny (przyjęte od dawna przez środowisko pielęgniarskie) zakresy interwencji. Klasy kodowane są (literami – małymi i dużymi) na znaku  następnym po numerze domeny. Przykłady klas w domenach to:
  1. W domenie 1. Fizjologia. Podstawy.

                                                               i.      Wspieranie odżywiania,

                                                             ii.      Działania zmierzające do zapewnienia komfortu,

                                                            iii.      Wspieranie samoobsługi

                                                           iv.      itp.,

  1. W domenie 2. Fizjologia. Zaawansowane.

                                                               i.      Zapewniania właściwego poziomu elektrolitów

                                                             ii.      Podawanie leków

                                                            iii.      Zaopatrywanie ran

                                                           iv.      itp.,

  1. W domenie 3 . Zachowania

                                                               i.      Terapia behawioralna

                                                             ii.      Terapia poznawcza,

                                                            iii.      Wspieranie komunikowania się

                                                           iv.      Wspieranie samowystarczalności

                                                             v.      itp.,

  1. itp.,
 1. Działanie (interwencja) – zdefiniowano 486 interwencji (kodowanych na czterech następnych znakach cyfrowych. Numery te zaczynają się od 0140, a kończą na 9050), które zwykle składają się z szeregu !
 2. ! Czynności elementarnych  - (kodowanych dodatkowo, ale już bez zachowywania unikalności kodu)

Poniżej dla ilustracji podano fragment wykazu domen i klas oraz rozwinięcie jednej z domen.


TAKSONOMIA NIC

Domena 1

Domena 2

Domena 3

Domena 4

Domena 5

Domena 6

Domena 7

1.       Fizjologiczna: Podstawowa

Opieka wspomagająca fizjologiczne funkcjonowanie pacjenta

 

2.       Fizjologiczna: Złożona

Opieka wspomagająca regulację homeostatyczną

 

3.       Behawioralna

Opieka wspomagająca funkcjonowanie psychospołeczne i ułatwiająca zmiany stylu życia

 

4.       Bezpieczeństwo

Opieka wspomagająca ochronę przed urazami

5.       Rodzina

Opieka wspomagająca rodzinę

6.       System opieki zdrowotnej

Opieka wspomagająca efektywne korzystanie z systemu opieki zdrowotnej

 

7. Środowisko lokalne

Opieka wspomagająca zdrowie w środowisku lokalnym

 

A Aktywność ruchowa i ćwiczenia fizyczne

Świadczenia organizujące i wspomagające aktywność ruchową oraz zachowanie i wydatkowanie energii

 

B Wydalanie

 

Świadczenia mające na celu ustalenie i utrzymanie prawidłowych czynności wydalania kału i moczu oraz postępowanie w razie powikłań powstałych wskutek zmiany czynności prawidłowych

 

C Postępowanie z pacjentem unieruchomionym

 

Świadczenia wspomagające pacjenta z ograniczeniem ruchów ciała oraz postępowanie z następstwami takiego stanu

 

D Żywienie

 

Świadczenia zmierzające do zmiany lub utrzymania statusu żywieniowego

 

 

 

 

E. Poprawa poczucia komfortu fizycznego

 

Świadczenia zmierzające do poprawy poczucia komfortu fizycznego przy użyciu technik fizycznych

 

F Ułatwianie samoobsługi (samoopieki)

 

Świadczenia zapewniające lub wspomagające codzienne czynności życiowe

 

G Gospodarka elektrolitami oraz kwasowo-zasadowa

 

Świadczenia regulujące bilans elektrolityczny/ kwasowo-zasadowy oraz mające na celu zapobieganie powikłaniom

 

H Podawanie lekarstw

 

Świadczenia zapewniające uzyskanie spodziewanych efektów w wyniku działania środków farmakologicznych

 

I Opieka neurologiczna

 

Świadczenia optymalizujące funkcje neurologiczne

 

J Opieka około operacyjna

 

Świadczenia zapewniające opiekę przed, w czasie i bezpośrednio po zabiegu

 

K Oddychanie

 

Świadczenia poprawiające drożność dróg oddechowych i wymianę gazową

 

 

 

L Pielęgnacja skóry/ ran

 

Świadczenia zmierzające do utrzymania lub przywrócenia integralności tkankom

 

M Termoregulacja

 

Świadczenia mające na celu utrzymanie ciepłoty ciała w normalnym zakresie

 

N Profuzja tkanek

 

Świadczenia optymalizujące krążenie krwi i płynów fizjologicznych do tkanek

 

 

 

O Terapia behawioralna

 

Świadczenia wzmacniające lub sprzyjające zachowaniom pożądanym lub zmianie zachowań niepożądanych

 

P Terapia kognitywna

 

Świadczenia wzmacniające lub sprzyjające pożądanym funkcjom kognitywnym lub zmianie funkcji niepożądanych

 

Q Poprawa komunikacji

 

Świadczenia ułatwiające nadawanie i odbiór komunikatów słownych i niesłownych

 

R Pomoc emocjonalna

 

Świadczenia pomagające budowanie własnych sił przez pacjenta, adaptację do zmiany funkcji lub do osiągnięcia wyższego poziomu funkcji

 

S Edukacja pacjentów

 

Świadczenia ułatwiające uczenie się

 

T Poprawa poczucia komfortu psychicznego

 

Świadczenia zmierzające do poprawy poczucia komfortu fizycznego przy użyciu technik psychologicznych

 

 

U Postępowanie w sytuacjach kryzysowych

 

Świadczenia zapewniające doraźną krótkoterminową pomoc w wypadku zarówno kryzysów psychicznych, jak i fizjologicznych

 

V Postępowanie wobec ryzyka

 

Świadczenia zmierzające do podjęcia działań zmniejszających ryzyko oraz monitorowanie czynników ryzyka w czasie

W Opieka związana z urodzeniem dziecka

 

Świadczenia mające na celu pomoc w przygotowaniu do narodzin dziecka oraz związane z radzeniem sobie ze zmianami psychologicznymi i fizjologicznymi przed, w czasie i bezpośrednio po porodzie

 

Z Opieka związana z wychowaniem dziecka

 

Świadczenia wspierające wychowanie dzieci

 

X Opieka całożyciowa

 

Świadczenia wspierające funkcjonowanie rodziny oraz sprzyjające zdrowiu i dobrobytowi członków rodziny w ciągu całego ich życia

Y Mediacja na styku z systemem opieki zdrowotnej

 

Świadczenia ułatwiające kontakt na styku pacjent/ rodzina a system opieki zdrowotnej

 

a Zarządzanie systemem opieki zdrowotnej

 

Świadczenia zapewniające lub wzmacniające usługi pomocnicze przy świadczeniu opieki

 

b Usługi informacyjne

 

Świadczenia zapewniające komunikację o systemie opieki zdrowotnej

c   Promocja zdrowia w społeczności lokalnej

 

Świadczenia na rzecz promocji zdrowia w całej społeczności

 

d  Postępowanie wobec ryzyka (zagrożeń) w społeczności lokalnej

 

Świadczenia mające na celu wykrywanie lub zapobieganie czynnikom ryzyka (zagrożeniom) zdrowia w całej społeczności lokalnej

 

 

1. Fizjologiczna: Podstawowa

Opieka wspomagająca fizyczne funkcjonowanie pacjenta

A Aktywność ruchowa i ćwiczenia fizyczne

Świadczenia organizujące i wspomagające aktywność ruchową oraz zachowanie i wydatkowanie energii

B Wydalanie

 

Świadczenia mające na celu ustalenie i utrzymanie prawidłowych czynności wydalania kału i moczu oraz postępowanie w razie powikłań powstałych wskutek zmiany czynności prawidłowych

 

C Postępowanie z pacjentem unieruchomionym

 

Świadczenia wspomagające pacjenta z ograniczeniem ruchów ciała oraz postępowanie z następstwami takiego stanu

 

 

 

 

 

 

 

 

D Żywienie

 

Świadczenia zmierzające do zmiany lub utrzymania statusu żywieniowego

 

E Poprawa poczucia komfortu fizycznego

 

Świadczenia zmierzające do poprawy poczucia komfortu fizycznego przy użyciu technik fizycznych

 

F Ułatwianie samoobsługi (samoopieki)

 

Świadczenia zapewniające lub wspomagające codzienne czynności życiowe

0140 Poprawa mechaniki (motoryki) ciała

0180 Gospodarka energią organizmu

0200 Propagowanie ćwiczeń gimnastycznych

0201 Propagowanie ćwiczeń gimnastycznych: ćwiczenia siłowe

0202 Propagowanie ćwiczeń gimnastycznych: stretching

0221: Terapia ruchowa: chodzenie

0222: Terapia ruchowa: utrzymywanie równowagi

0224: Terapia ruchowa: ruchomość stawów

0226: Terapia ruchowa: kontrola mięśni

5612 Nauka: zapisane przez lekarza ćwiczenia z zakresu aktywności ruchowej/ ćwiczenie S*

 

 

0410 Opieka nad pacjentem niekontrolującym pracy jelit

0412 Opieka nad pacjentem niekontrolującym pracy jelit: nietrzymanie kału Z

0420 Płukanie jelit

0421 Pielęgnacja jelit

0440 Ćwiczenia jelit

0450 Postępowanie w wypadku zatwardzenia/ zaklinowania

0460 Postępowanie w wypadku biegunki

0470 Zmniejszenie oddawania wiatrów (gazów)

0480 Pielęgnacja przy nacięciu lub przecięciu kości L

0490 Postępowanie w wypadku wypadnięcia odbytnicy

0550 Płukanie pęcherza

0560 Ćwiczenie mięśni miednicy

0630 Postępowanie z krążkami macicznymi

0640 Wymuszone wypróżnianie

1876 Pielęgnacja cewnika: moczowy

0570 Ćwiczenie pęcherza moczowego

0580 Cewnikowanie pęcherza moczowego

 

0582 Cewnikowanie pęcherza moczowego: występujące z przerwami

0590 Oddawanie moczu

0600 Ćwiczenie nawyków związanych z oddawaniem moczu

0610 Pielęgnacja pacjenta nietrzymającego moczu

0612 Pielęgnacja pacjenta nietrzymającego moczu: enureza (mimowolne oddawanie moczu) Z

0620 Pielęgnacja pacjenta z zatrzymaniem moczu

1804 Pomoc przy samoobsłudze: korzystanie z toalety F

0740 Pielęgnacja pacjenta unieruchomionego w łóżku

0762 Pielęgnacja pacjenta z opatrunkiem unieruchamiającym: utrzymanie opatrunku

0764 Pielęgnacja pacjenta z opatrunkiem unieruchamiającym: na mokro

6580 Ograniczenia fizyczne

0840 Ustawianie (układanie)  pacjenta

0846 Ustawianie (układanie) 0 pacjenta: wózek inwalidzki

0910 Zakładanie szyn/ szynowanie

0940 Pielęgnacja pacjenta na wyciągu/ unieruchomionego

0960 Transport pacjenta

 

1020 Układanie etapów diety

1030 Postępowanie wobec zaburzeń jedzenia

0150 Karmienie F

1056 Karmienie przez zgłębnik dojelitowy

1080 Intubacja żołądkowo-jelitowa

1100 Organizacja żywienia

1120 Terapia żywieniowa

5246 Doradztwo żywieniowe

1160 Monitorowanie żywienia

1803 Pomoc przy samoobsłudze: Karmienie F

1860 Leczenie problemów z przełykaniem F

5614 Nauczanie: dieta zapisana przez lekarza S

1200 Karmienie całkowicie pozajelitowe

Podawanie G

1874 Pielęgnacja zgłębnika: żołądkowo-jelitowy

1240 Pomoc przy przybieraniu na wadze

1260 Kontrola wagi ciała

1280 Pomoc w gubieniu wagi

1320 Akupresura

1340 Stymulacja skórna

6482 Dbałość o komfort środowiskowy

1380 Stosowanie (okładów) gorących/ zimnych

1450 Postępowanie w wypadku nudności

1400 Zwalczanie bólu

1460 Progresywne rozluźnianie mięśni

3550 Zwalczanie uczucia swędzenia I

1480 Prosty masaż

5465 Terapia dotykowa

1540 Przezskórna stymulacja nerwów prądem elektrycznym (TENS)

1570 Postępowanie w wypadku wymiotów

 

1610 Kąpiel

1620 Pielęgnacja szkieł kontaktowych

1630 Ubieranie się

1640 Pielęgnacja uszu

1650 Pielęgnacja oczu

1050 Karmienie D

1660 Pielęgnacja stóp

1670 Pielęgnacja włosów

1680 Pielęgnacja paznokci

1710 Utrzymanie zdrowia jamy ustnej

1720 Promocja zdrowia jamy ustnej

1730 Przywracanie zdrowia jamy ustnej

1750 Pielęgnacja krocza

1770 Opieka pośmiertna

1780 Pielęgnacja protez

1800 Pomoc w samoobsłudze

1801 Pomoc w samoobsłudze: kąpiel/ higiena ciała

1802 Pomoc w samoobsłudze: ubieranie się/ czystość

1803 Pomoc w samoobsłudze: Karmienie D

1804 Pomoc w samoobsłudze: korzystanie z toalety B

1850 Poprawa snu

1860 Leczenie problemów z przełykaniem F

1870 Pielęgnacja cewnika/zgłębnika itp.

 


Wspomniane powyżej kryteria oceny klasyfikacji przedstawiają się w opinii autorów dla systematyki NIC następująco:

Cecha (kryterium)

Stopień spełnienia

1.      Standaryzacja słownictwa, jakim posługują się pielęgniarki.

średni

2.      Wysoki poziom zrozumienia wzajemnego między grupami pracującymi nawet w skrajnie odmiennych warunkach i kulturze.

średni

3.      Poszerzenie wiedzy pielęgniarek na temat relacji między diagnozą pielęgniarską, działaniem a jego wynikiem,

średni

4.      Rozwój wspomagających baz danych i systemów informacyjnych,

średni

5.      Wspieranie nauczania,

wysoki

6.      Określanie niezbędnych nakładów na opiekę pielęgniarską,

wysoki

7.      Planowanie zasobów niezbędnych w codziennej praktyce,

wysoki

8.      Nawiązanie do innych medycznych systemów klasyfikacji.

dobry

9.      Otwartość rozumiana jako zdolność do niezaburzonego rozwijania w miarę pojawiania się nowych obiektów,

wysoki

10.  Zupełność rozumiana jako pokrywanie zakresem wszystkich istniejących obiektów,

średni

11.  Wypełnienie rozumiane jako relacja między liczbą odrębnych w klasyfikacji stanów, a istniejącymi stanami i obiektami,

wysoki

12.  Jednoznaczność rozumiana jako przyporządkowane możliwie  1-1 zjawiska (obiektu) do danej pozycji klasyfikacyjnej,

średni

13.  Brak redundancji rozumiany jako możliwe zwarty (bez powtórzeń) sposób notacji

dobry

14.  Prostota niezbędna dla celów praktycznych.

wysoki

 

Wnioski

Przedstawione klasyfikacje, w połączeniu z odpowiadającymi im systematykami diagnozy pielęgniarskiej i pomiaru wyniku, są cennym narzędziem dla nauki i praktyki pielęgniarskiej. Z obu tych klasyfikacji łatwiejsza do popularnego zastosowania, tj. takiego, gdzie istotna jest powszechność i tzw. „przyziemne” cele (rozliczenia, planowanie zasobów i opieki) jest NIC, tym bardziej, że bezpośredni jej rodowód tkwi w praktyce. ICNP natomiast może być używana jako swoisty punkt odniesienia dla wszystkich klasyfikacji (w tym i NIC, NOC, NANDA) z uwagi na swój wielki potencjał zakresu oraz segmentową, hierarchiczną strukturę. Jej istniejące wady są możliwe do wyeliminowania, a rola meta-klasyfikacji jest zapewne dla niej przyszłością. Prowadzone są jednak prace na systemami UMLS (uniwersalny system języka medycyny) i UNLS (uniwersalny system języka pielęgniarstwa), które pomyślane są jako unifikujące obecne systemy klasyfikacji. Pomyślną informacją jest to, że American Nursing Association, uznając klasyfikację NIC za dobry punkt wyjściowy, uczestniczy w pracach na UNLS. Wydaje się więc, że wybór NIC jako podstawy taksonomii dla polskiego pielęgniarstwa jest najwłaściwszy, zważywszy dotychczasowy brak poważniejszych opracowań w tej dziedzinie i brak zaawansowanego zaplecza technicznego w naszym kraju.
1-101

 

Bibliografia

 

     (1)   Nursing Interventions Classification. 3rd ed. St.Louis: Mosby Year Book, Inc., 2000.

     (2)   Nursing Outcomes Classification. 2nd ed. St. Louis: Mosby-Year Book, Inc., 2000.

     (3)   Bakken S, Cashen MS, Mendonca EA, O'Brien A, Zieniewicz J. Representing nursing activities within a concept-oriented terminological system: evaluation of a type definition. J Am Med Inform Assoc 2000; 7(1):81-90.

     (4)   Cruz DM, Gutierrez BA, Lopez AL, de Souza TT, Assami S. Congruence of terms between lists of problems and the ICNP-- Alpha Version. International Classification for Nursing Practice. Int Nurs Rev 2000; 47(2):89-96.

     (5)   LaDuke S. NIC puts nursing into words. Nurs Manage 2000; 31(2):43-44.

     (6)   Payne J. The nursing interventions classification: a language to define nursing. Oncol Nurs Forum 2000; 27(1):99-103.

     (7)   Weis D, Schank MJ. Use of a taxonomy to describe parish nurse practice with older adults. Geriatr Nurs 2000; 21(3):125-131.

     (8)   ICNP. International Classification for Nursing Practice - beta. International Council of Nurses, 1999.

     (9)   Cavendish R, Lunney M, Luise BK, Richardson K. National survey to identify the nursing interventions used in school settings. J Sch Nurs 1999; 15(2):14-21.

   (10)   Clark J. A language for nursing. Nurs Stand 1999; 13(31):42-47.

   (11)   Moen A, Henry SB, Warren JJ. Representing nursing judgements in the electronic health record. J Adv Nurs 1999; 30(4):990-997.

   (12)   Parris KM, Place PJ, Orellana E, Calder JA, Jackson K, Karolys A et al. Integrating nursing diagnoses, interventions, and outcomes in public health nursing practice. Nurs Diagn 1999; 10(2):49-56.

   (13)   Pavelka L, McCarthy AM, Denehy J. Nursing interventions used in school nursing practice. J Sch Nurs 1999; 15(1):29-37.

   (14)   Bednarz PK. The Omaha System: a model for describing school nurse case management. J Sch Nurs 1998; 14(3):24-30.

   (15)   Burkle T, Michel A, Horch W, Schleifenbaum L, Dudeck J. Computer based nursing documentation means to achieve the goal. Int J Med Inf 1998; 52(1-3):71-80.

   (16)   Fagerstrom L, Engberg IB. Measuring the unmeasurable: a caring science perspective on patient classification. J Nurs Manag 1998; 6(3):165-172.

   (17)   Grobe SJ, Hughes LC. Nursing terminology: a comparison of the ICNP and the nursing intervention lexicon and taxonomy. Medinfo 1998; 9 Pt 1:604-608.

   (18)   Hajewski C, Maupin JM, Rapp DA, Sitterding M, Pappas J. Implementation and evaluation of Nursing Interventions Classification and Nursing Outcomes Classification in a patient education plan. J Nurs Care Qual 1998; 12(5):30-40.

   (19)   Hardiker NR, Rector AL. Modeling nursing terminology using the GRAIL representation language. J Am Med Inform Assoc 1998; 5(1):120-128.

   (20)   Henry SB, Warren JJ, Lange L, Button P. A review of major nursing vocabularies and the extent to which they have the characteristics required for implementation in computer-based systems. J Am Med Inform Assoc 1998; 5(4):321-328.

   (21)   Henry SB, Elfrink V, McNeil B, Warren J. The ICNP's relevance in the US. Int Nurs Rev 1998; 45(5):153-159.

   (22)   Moorhead S, Head B, Johnson M, Maas M. The nursing outcomes taxonomy: development and coding. J Nurs Care Qual 1998; 12(6):56-63.

   (23)   Tak S. Intervention classifications for nursing practice and the ICNP: cultural considerations for Korean nurses. Medinfo 1998; 9 Pt 2:1322-1324.

   (24)   Wake M, Coenen A. Nursing diagnosis in the International Classification for Nursing Practice (ICNP). Nurs Diagn 1998; 9(3):111-118.

   (25)   Warren JJ, Coenen A. International classification for nursing practice (ICNP): most- frequently asked questions. J Am Med Inform Assoc 1998; 5(4):335-336.

   (26)   Blegen MA, Tripp Reimer T. Implications of nursing taxonomies for middle-range theory development. ANS Adv Nurs Sci 1997; 19(3):37-49.

   (27)   Burkle T, Michel A, Horch W, Dudeck J, Schleifenbaum L. Does TISS pave a way towards the nurses care documentation? Stud Health Technol Inform 1997; 43 Pt A:152-156.

   (28)   Coenen A, Ryan P, Sutton J. Mapping nursing interventions from a hospital information system to the Nursing Interventions Classification (NIC). Nurs Diagn 1997; 8(4):145-151.

   (29)   Daly JM, Maas ML, Johnson M. Nursing outcomes classification. An essential element in data sets for nursing and health care effectiveness. Comput Nurs 1997; 15(2 Suppl):S82-6.

   (30)   Daly JM. How nursing interventions classification fits in the patient information system Patient Core Data Set. Comput Nurs 1997; 15(2 Suppl):S77-81.

   (31)   Daly JM, Button P, Prophet CM, Clarke M, Androwich I. Nursing Interventions Classification implementation issues in five test sites. Comput Nurs 1997; 15(1):23-29.

   (32)   Delaney C, Moorhead S. Synthesis of methods, rules, and issues of standardizing nursing intervention language mapping. Nurs Diagn 1997; 8(4):152-156.

   (33)   Henry SB, Holzemer WL, Randell C, Hsieh SF, Miller TJ. Comparison of nursing interventions classification and current procedural terminology codes for categorizing nursing activities. Image J Nurs Sch 1997; 29(2):133-138.

   (34)   Henry SB, Mead CN. Nursing classification systems: necessary but not sufficient for representing "what nurses do" for inclusion in computer-based patient record systems [see comments]. J Am Med Inform Assoc 1997; 4(3):222-232.

   (35)   Holzemer WL, Henry SB, Dawson C, Sousa K, Bain C, Hsieh SF. An evaluation of the utility of the Home Health Care Classification for categorizing patient problems and nursing interventions from the hospital setting. Stud Health Technol Inform 1997; 46:21-26.

   (36)   Madsen I, Jytte Burgaard SA. The Danish National Health Classification system--Nursing Interventions Classification--a part of a common Danish Health Care Classification. Stud Health Technol Inform 1997; 46:32-6:32-36.

   (37)   Moorhead S, Delaney C. Mapping nursing intervention data into the Nursing Interventions Classification (NIC): process and rules. Nurs Diagn 1997; 8(4):137-144.

   (38)   Redes S, Lunney M. Validation by school nurses of the Nursing Intervention Classification for computer software. Comput Nurs 1997; 15(6):333-338.

   (39)   Robbins BT. Application of Nursing Interventions Classification (NIC) in a cardiovascular critical care unit. J Contin Educ Nurs 1997; 28(2):78-82.

   (40)   ICNP in Europe: Telenurse. Int Nurs Rev 1996; 43(6):188-189.

   (41)   Introducing ICN's International Classification for Nursing Practice (ICNP): a unifying framework. Int Nurs Rev 1996; 43(6):169-170.

   (42)   Bowles KH, Naylor MD. Nursing intervention classification systems. Image J Nurs Sch 1996; 28(4):303-308.

   (43)   Clark DJ. How nurses can participate in the development of an ICNP. Int Nurs Rev 1996; 43(6):171-174.

   (44)   Coenen A, Wake M. Developing a database for an International Classification for Nursing Practice (ICNP). Int Nurs Rev 1996; 43(6):183-187.

   (45)   Daly JM, Maas M, McCloskey JC, Bulechek GM. A care planning tool that proves what we do. RN 1996; 59(6):26-29.

   (46)   Henry SB, Mead CN. Standardized nursing classification systems: necessary, but not sufficient, for representing what nurses do. Proc AMIA Annu Fall Symp 1996; :145-9:145-149.

   (47)   Kleinbeck SV. In search of perioperative nursing data elements. AORN J 1996; 63(5):926-931.

   (48)   Lange LL. Representation of everyday clinical nursing language in UMLS and SNOMED. Proc AMIA Annu Fall Symp 1996;140-144.

   (49)   McCloskey JC, Bulechek GM, Moorhead S, Daly J. Nurses' use and delegation of indirect care interventions. Nurs Econ 1996; 14(1):22-33.

   (50)   Micek WT, Berry L, Gilski D, Kallenbach A, Link D, Scharer K. Patient outcomes: the link between nursing diagnoses and interventions. J Nurs Adm 1996; 26(11):29-35.

   (51)   Miranda DR, de Rijk A, Schaufeli W. Simplified Therapeutic Intervention Scoring System: the TISS-28 items--results from a multicenter study. Crit Care Med 1996; 24(1):64-73.

   (52)   Nielsen GH, Mortensen RA. The architecture for an International Classification for Nursing Practice (ICNP). Int Nurs Rev 1996; 43(6):175-182.

   (53)   Snyder M, Egan EC, Nojima Y. Defining nursing interventions. Image J Nurs Sch 1996; 28(2):137-141.

   (54)   Titler MG, Bulechek GM, McCloskey JC. Use of the nursing interventions classification by critical care nurses. Crit Care Nurse 1996; 16(4):38-54.

   (55)   Titler MG, Bulechek GM, McCloskey JC. Use of the nursing interventions classification by critical care nurses. Crit Care Nurse 1996; 16(4):38-54.

   (56)   Tripp-Reimer T, Woodworth G, McCloskey JC, Bulechek G. The dimensional structure of nursing interventions. Nurs Res 1996; 45(1):10-17.

   (57)   Abraham IL, Chalifoux ZL, Evers GC, De Geest S. Conditions, interventions, and outcomes in nursing research: a comparative analysis of North American and European/International journals. (1981-1990). Int J Nurs Stud 1995; 32(2):173-187.

   (58)   Bulechek GM, McCloskey JC. Nursing interventions classification (NIC). Medinfo 1995; 8 Pt 2:1368-1368.

   (59)   Carter JH, Moorhead SA, McCloskey JC, Bulechek GM. Using the Nursing Interventions Classification to implement Agency for Health Care Policy and Research guidelines. J Nurs Care Qual 1995; 9(2):76-86.

   (60)   Coenen A, Ryan P, Sutton J, Devine EC, Werley HH, Kelber S. Use of the nursing minimum data set to describe nursing interventions for select nursing diagnoses and related factors in an acute care setting. Nurs Diagn 1995; 6(3):108-114.

   (61)   Delaney C, Moorhead S. The nursing minimum data set, standardized language, and health care quality. J Nurs Care Qual 1995; 10(1):16-30.

   (62)   Henry SB, Holzemer WL, Reilly CA, Miller TJ, Randall C. A comparison of nursing intervention classification and current procedural terminology codes for representing nursing interventions in HIV disease. Medinfo 1995; 8 Pt 1:131-135.

   (63)   McCloskey J, Bulechek G. Validation and coding of the NIC taxonomy structure. Iowa Intervention Project. Nursing Interventions Classification. Image J Nurs Sch 1995; 27(1):43-49.

   (64)   McCloskey JC, Bulechek GM. Construction and validation of a taxonomy of nursing interventions. Medinfo 1995; 8 Pt 1:140-143.

   (65)   Sigsby LM, Campbell DW. Nursing interventions classification: a content analysis of nursing activities in public schools. J Community Health Nurs 1995; 12(4):229-237.

   (66)   Wakefield B, McCloskey JC, Bulechek GM. Nursing Interventions Classification: a standardized language for nursing care. J Healthc Qual 1995; 17(4):26-33; quiz 33, 44.

   (67)   Zielstorff RD, Lang NM, Saba VK, McCormick KA, Milholland DK. Toward a uniform language for nursing in the US: work of the American Nurses Association Steering Committee on databases to support clinical practice. Medinfo 1995; 8 Pt 2:1362-1366.

   (68)   Barry-Walker J, Bulechek G, McCloskey JC. A description of medical-surgical nursing. Medsurg Nurs 1994; 3(4):261-268.

   (69)   da Cruz IC, Yoshica MR, Barbosa MA, Narchi NZ, Bezerra AL, Imanichi RM. Classification for nursing practice in Brazil. Int Nurs Rev 1994; 41(2):45-46.

   (70)   Daly JM, McCloskey JC, Bulechek GM. Nursing interventions classification use in long-term care. Geriatr Nurs 1994; 15(1):41-46.

   (71)   Henry SB, Holzemer WL, Reilly CA, Campbell KE. Terms used by nurses to describe patient problems: can SNOMED III represent nursing concepts in the patient record? J Am Med Inform Assoc 1994; 1(1):61-74.

   (72)   McCloskey JC, Bulechek GM. Standardizing the language for nursing treatments: an overview of the issues. Nurs Outlook 1994; 42(2):56-63.

   (73)   McCormick KA, Lang N, Zielstorff R, Milholland DK, Saba V, Jacox A. Toward standard classification schemes for nursing language: recommendations of the American Nurses Association Steering Committee on Databases to Support Clinical Nursing Practice. J Am Med Inform Assoc 1994; 1(6):421-427.

   (74)   Mortensen RA, Nielsen GH. TELENURSING: European classification of nursing practice with regard to patient problems, nursing interventions and patient outcome, including educational measures. Comput Methods Programs Biomed 1994; 45(1-2):171-173.

   (75)   Ozbolt JG, Fruchtnicht JN, Hayden JR. Toward data standards for clinical nursing information. J Am Med Inform Assoc 1994; 1(2):175-185.

   (76)   Steelman VM, Bulechek GM, McCloskey JC. Toward a standardized language to describe perioperative nursing. AORN J 1994; 60(5):786-793.

   (77)   The NIC taxonomy structure. Iowa Intervention Project. Image J Nurs Sch 1993; 25(3):187-192.

   (78)   Ehnfors M, Smedby B. Nursing care as documented in patient records. Scand J Caring Sci 1993; 7(4):209-220.

   (79)   Grobe SJ, Hughes LC. The conceptual validity of a taxonomy of nursing interventions. J Adv Nurs 1993; 18(12):1942-1961.

   (80)   Lynch JM, Ford H, Gardner MJ, Weiner ES. Is early discharge following isolated splenic injury in the hemodynamically stable child possible? J Pediatr Surg 1993; 28(10):1403-6; discussion 1406-7.

   (81)   Moorhead SA, McCloskey JC, Bulechek GM. Nursing interventions classification. A comparison with the Omaha System and the Home Healthcare Classification. J Nurs Adm 1993; 23(10):23-29.

   (82)   Wake MM, Murphy M, Affara FA, Lang NM, Clark J, Mortensen R. Toward an International Classification for Nursing Practice: a literature review & survey. Int Nurs Rev 1993; 40(3):77-80.

   (83)   Ackerman LL. Interventions related to neurologic care. Nurs Clin North Am 1992; 27(2):325-346.

   (84)   Bulechek GM, McCloskey JC. Defining and validating nursing interventions. Nurs Clin North Am 1992; 27(2):289-299.

   (85)   Clark J, Lang N. Nursing's next advance: an internal classification for nursing practice. Int Nurs Rev 1992; 39(4):109-128.

   (86)   Craft MJ, Willadsen JA. Interventions related to family. Nurs Clin North Am 1992; 27(2):517-540.

   (87)   Cullen L. Interventions related to circulatory care. Nurs Clin North Am 1992; 27(2):445-476.

   (88)   Delaney C, Mehmert PA, Prophet C, Bellinger SL, Huber DG, Ellerbe S. Standardized nursing language for healthcare information systems. J Med Syst 1992; 16(4):145-159.

   (89)   Denehy JA. Interventions related to parent-infant attachment. Nurs Clin North Am 1992; 27(2):425-443.

   (90)   Glick OJ. Interventions related to activity and movement. Nurs Clin North Am 1992; 27(2):541-568.

   (91)   Herr KA, Mobily PR. Interventions related to pain. Nurs Clin North Am 1992; 27(2):347-369.

   (92)   Kanak MF. Interventions related to patient safety. Nurs Clin North Am 1992; 27(2):371-395.

   (93)   Nelson DM. Interventions related to respiratory care. Nurs Clin North Am 1992; 27(2):301-323.

   (94)   O'Brien Pallas L, Cockerill R, Leatt P. Different systems, different costs? An examination of the comparability of workload measurement systems. J Nurs Adm 1992; 22(12):17-22.

   (95)   Rakel BA. Interventions related to patient teaching. Nurs Clin North Am 1992; 27(2):397-423.

   (96)   Simons MR. Interventions related to compliance. Nurs Clin North Am 1992; 27(2):477-494.

   (97)   Titler MG. Interventions related to surveillance. Nurs Clin North Am 1992; 27(2):495-515.

   (98)   Buckle JM, Horn SD, Simpson RL. Nursing care classification: a conceptual model. Appl Nurs Res 1991; 4(3):100-106.

   (99)   Saba VK, O'Hare PA, Zuckerman AE, Boondas J, Levine E, Oatway DM. A Nursing Intervention Taxonomy for home health care. Nurs Health Care 1991; 12(6):296-299.

(100)   Titler MG, Pettit D, Bulechek GM, McCloskey JC, Craft MJ, Cohen MZ et al. Classification of nursing interventions for care of the integument. Nurs Diagn 1991; 2(2):45-56.

(101)   Grobe SJ. Nursing intervention lexicon and taxonomy study: language and classification methods. ANS Adv Nurs Sci 1990; 13(2):22-33.